Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 4316
Mapa witryny 37
Ochrona Danych Osobowych 18
Oświadczenie dotyczące ochrony danych 43
Klauzula informacyjna dotycząca ustawy o dowodach osobistych 4
Klauzula informacyjna dotycząca ustawy o ewidencji ludności 1
Klauzula informacyjna 11
Obowiązek Informacyjny - Sesje Rady Gminy 7
Deklaracja dostępności 26
Rejestr zmian 153
Redakcja BIP 22
Tłumacz języka migowego 21
Statystyka strony 9
Wzory dokumentów 107
Jak korzystać z BIP? 37
Przydatne linki 16
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 116
Urząd Gminy 483
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 24
Regulamin Organizacyjny 21
Referaty 124
Wykaz stanowisk i telefonów 1176
Lokalizacja Gminy - Mapa 22
Statystyka - Ludność 25
Sesje Rady Gminy - Nagrania Video 31
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 12
Władze 415
Wójt 153
Zastępca Wójta 113
Skarbnik 130
Rada Gminy 131
Komisje Rady Gminy 54
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 52
Sołectwa i Rady Sołeckie 197
Jednostki organizacyjne 217
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach 46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39
Gminny Ośrodek Zdrowia 41
Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie 59
Gminna Biblioteka Publiczna 33
Gminny Ośrodek Kultury 29
Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie 46
Budżet i finanse 286
Oświadczenia majątkowe 150
Oświadczenia od roku 2020 111
Oświadczenia z kadencji 2018-2024 125
Oświadczenia Majątkowe (Archiwum - stara strona BIP) 20
Oświadczenia z kadenacji 2024-2029 4
Majątek publiczny 49
Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia i umorzenia podatków 9
Dług publiczny 18
Budżet Gminy 45
Pomoc de minimis 16
Sprawozdania 114
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 130
Informacje Urzędu 416
Zakup Węgla 53
Jak załatwić sprawę 79
Nadanie numerów porzadkowych. 0
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0
Ewidencja ludności 0
Dowody osobiste 13
Rejestr danych kontaktowych 0
Wydanie zaświadczeń o braku MPZP lub o przeznaczeniu działki w MPZP lub w studium 0
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 0
Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty 0
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę 0
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 0
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 0
Ulga inwestycyjna 0
Ulga żołnierska 0
Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów 0
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 0
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 0
Likwidacja, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej 0
Rejestr wyborców 0
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, montażu, remoncie 18
Nadanie numerów porządkowych nieruchomości 0
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 0
Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 21
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 0
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży 0
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew (krzewów) 0
Udostępnianie informacji publicznej 12
Oświata 59
Rejestr instytucji kultury 8
Rejestry i ewidencje 31
Interpelacje i zapytania 37
Kontrole 15
Wewnętrzne 7
Zewnętrzne 9
Decyzje celu publicznego 35
Polityka wewnętrzna 55
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej i wykonawczej 7
Program realizacji zadań publicznych 0
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 0
Raporty o stanie Gminy 25
Zarządzenia, uchwały, protokoły, petycje 353
Zarządzenia Wójta Gminy 135
Zarządzenia Wójta 2023 91
Zarządzenia Wójta 2022 15
Zarządzenia Wójta 2021 11
Zarządzenia wewnętrzne 2021 0
Zarządzenia wewnętrzne 2020 8
Zarządzenia Wójta 2024 54
Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2024 257
Uchwały Rady Gminy kadencja 2024-2029 0
Protokoły 44
Protokoły z Sesji 38
Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6
Protokoły z Komisji Oświaty 7
Protokoły z Komisji Rolnictwa 0
Protokoły z Komisji Skarg i Wniosków 0
Petycje 15
Zamówienia i przetargi publiczne 1230
Trwające 1185
Zakończone 375
Plany postępowań 201
Platforma eZamawiający 258
Tryb małych zleceń 142
Konsultacje społeczne 68
Ochrona środowiska 217
Decyzje 104
Decyzje, Obwieszczenia - Inne 70
Wycinka Drzew 56
Gospodarka Odpadami 33
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 14
O wykazie 0
Karta typu A 6
Karta typu B 0
Karta typu C 0
Karta typu D 0
Karta typu E 0
Karta typu F 0
Karta typu G 0
Karta typu H 0
Karta typu I 0
Petycje, Wnioski, Zawiadomienia 24
Petycje 7
Wnioski 22
Zawiadomienia 13
Uchwała antysmogowa 8
Inne 56
Usuwanie azbestu 0
Wykaz firm do wywozu nieczystości ciekłych 15
Analizy stanu gospodarki odpadami 0
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Perzów w sprawie budowy parku elektrowni wiatrowych 0
Decyzja o zatwierdzeniu taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków 0
Jakość wody przeznaczonej do spożycia 11
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza w woj. Dolnośląskim 7
Informacja - Przystąpienie do projektu - Aktualizacja Programu ochrony powietrza 0
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Strzelin o wdrożeniu projektu dokumentu 0
Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 6
Prawo lokalne 133
Statut Gminy 30
Podatki i opłaty 79
Plan zagospodarowania przestrzennego i studium 153
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kadencja 2018-2024 8
Praca 479
Procedura naboru 42
Oświadczenia 24
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 956
Informacja o wynikach naboru 269
Listy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniach 201
Informacja o ustaniu stosunku pracy z pracownikiem wyłonionym w drodze naboru 53
Pozostałe informacje 153
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 43
Informacje 19
Składanie wniosku 19
Centralny Port Lotniczy (CPK) 24
Postępowania Marszałka woj. Łódzkiego 13
Obwieszczenia 16
Obwieszczenia Marszałka oraz Wojewody Dolnośląskiego 11
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 0
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 55
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Nabór Rachmistrzów 0
Informacje nieudostępnione 45
Rejestr działalności regulowanej 10
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wsi Dziadowa Kłoda 0
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzadowa Kłoda 13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu - 08.01.2021 0
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) - Etap I 0
Obwieszczenie Zarządu Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2023r 6
Wybory 294
Wybory do Sejmu i Senatu 2023r. 186
Podział Gminy Dziadowa Kłoda na Okręgi wyborcze 19 Grudzień 2023 16
Wybory Samorządowe 2024r. 190
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 11
Wbory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego 2024 0
Kontrola zarządcza 12
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry