Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ochrona środowiska/Inne/Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej (..)

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.),

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dziadowa Kłoda”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Dziadowa Kłoda wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dziadowa Kłoda”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie z dnia 14 stycznia 2016r. (znak WSI.410.717.2015.DK) oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu w piśmie z dnia 23 grudnia 2015 r. (znak: ZNS.9011.3.2027.2015.DG) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dziadowa Kłoda”.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

Realizacja założeń dokumentu nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w granicach gminy obszary chronione.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dziadowa Kłoda” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicach ogłoszeń i w publicznie dostępnym wykazie na stronie  www.ekoportal.pl.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 14:44
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-25 13:55
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-25 13:55
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-25 13:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry