Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Informacje Urzędu/Jak załatwić sprawę/Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 552 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b ustawy Prawo wodne ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenia należy składać do Wójta Gminy, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8 w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej poniżej a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie .

Zgodnie z art. 272 ust. 10 i ust. 25 cytowanej ustawy Prawo wodne Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Dziadowa Kłoda co kwartał dostarczając wypełnione oświadczenie.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, a następnie opłatę należy wnosić za okresy kwartalne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda.

Nr 08 9584 1076 2007 0700 3499 0008 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Odział Dziadowa Kłoda z tytułem opłata retencyjna.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z ustawą Prawo wodne tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 310) wynoszą :

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 1,00 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,60 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  4. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok;

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta księgą wieczystą o numerze KR3I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

  • budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)
  • parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych: 1427 m2 (14,27ar)
  • droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1 , 56-504 Dziadowa Kłoda lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem ttp://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej”

Definiując pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” należy posłużyć się definicją „terenu biologicznie czynnego” zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Odnośnik do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Kategoria: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-05-30 Oświadczenie o zmniejszonej naturalnej retencji terenowej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Oświadczenie o zmniejszonej naturalnej retencji terenowej 31,54KB -

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-30 10:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 10:00
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 10:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry