Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Informacje Urzędu/Jak załatwić sprawę/Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów (..)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opłaty:

 1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1 , POKÓJ NR 4
Tel: 62 786 92 80

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa zostaje załatwiona w terminie do 30 dni. Załatwienie sprawy w formie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Kinga Ilska, Łucja Kicol – stanowisko ds. społecznych
Tel: 62 786 92 84
Pokój nr 4

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jenolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

Dodatkowe dokumenty:

Do złożonego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Uwagi:

 1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
 2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu.

 

Kategoria: Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-31 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 309,1KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-31 08:22
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-31 08:24
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-31 08:24
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-31 08:24
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry