Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 1. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018 r., poz. 1044 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 754 z późn. zm.).
 2. Kto może wystąpić z wnioskiem
  Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.
 3. Wymagane dokumenty
  1. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
  2. Do wglądu: tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
  3. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:
   • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
   • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Opłaty
  Brak, czynność materialno-techniczna.
  Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł.
  Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 5. Termin załatwienia sprawy
  Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego
 6. Tryb odwoławczy
  Brak, czynność materialno-techniczna.
 7. Miejsce załatwienia sprawy
  Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
  Pokój nr 4
  tel. 62 786 92-84
 8. Uwagi
  1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania–odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania–odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
  2. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
  3. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
  4. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
  5. Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.
  6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  7. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  8. Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania, lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony druk Zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego
 2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz do wglądu.
 3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu
 4. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna , wypis z księgi wieczystej , decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 5. Potwierdzenia faktu pobytu osoby , której zgłoszenie dotyczy , pod wskazanym adresem, na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1 , POKÓJ NR 4.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Bezzwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.

Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Aleksandra Bober
Tel. 62 786 92 84

Podstawa prawna

Art.28 ust.1 i 2 w związku z art.27 ustawy z dnia 24 września 2010 r . o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z 2018r. poz.1382 z późn.zm. ).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 2411 ).

Dodatkowe informacje:

 1. Obywatel polskie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu , licząc od daty przybycia do tego miejsca.
 2. Obowiązek można dopełnić przez pełnomocnika , legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie ,o której mowa w art.33§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- KPA (Dz.U. z 2018r. poz.2096, z późn. zm.).po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały , które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
 4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Kategoria: Ewidencja ludności [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-30 AO-02-11 Zgłoszenie powrotu z zagranicy
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
AO-02-11 Zgłoszenie powrotu z zagranicy 479,8KB zobacz
pdf 2023-05-30 AO-02-10 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
AO-02-10 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP 505,13KB zobacz
pdf 2023-05-30 zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 1,76MB zobacz
pdf 2023-05-30 zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 1,76MB zobacz
pdf 2023-05-30 zgłoszenie pobytu stałego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
zgłoszenie pobytu stałego 1,74MB zobacz
pdf 2023-05-30 zgłoszenie pobytu czasowego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
zgłoszenie pobytu czasowego 1,73MB zobacz
pdf 2023-05-30 Rozporządzenie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
Rozporządzenie 1,34MB zobacz
doc 2023-05-30 Wniosek o zameldowanie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Wniosek o zameldowanie 29KB -
doc 2023-05-30 Wniosek o wymeldowania
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Wniosek o wymeldowania 29,5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-30 10:21
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-30 10:42
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 10:42
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 10:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry