Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Urząd Gminy/Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie

I Postanowienia ogólne

§ 1

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy w Dziadowej Kłodzie jako organ wykonawczy, wykonuje swoją pracę.

§ 2

Siedzibą urzędu jest budynek stanowiący własność Gminy, posadowiony przy ulicy Oleśnickiej 1.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Radzie lub Wójcie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy w Dziadowej Kłodzie oraz Wójta Gminy w Dziadowej Kłodzie,
 • Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, należy przez to rozumieć Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy w Dziadowej Kłodzie,
 • Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie.

§ 4

Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:

 1. Strukturę organizacyjną Urzędu;
 2. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy Kierownictwo Urzędu;
 3. Zadania i kompetencje poszczególnych referatów i stanowisk pracy;
 4. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu, ściśle jest określone w Regulaminie Pracy Urzędu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 5. Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw;
 6. Zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 5

Urząd realizuje zadania:

 1. Z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących ustaw lub na podstawie porozumień zawartych między Gminą, a organem administracji państwowej.

II. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

§ 6

W skład Urzędu Gminy wchodzą referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.

§ 7

 1. W strukturze Urzędu tworzy się następujące referaty:
  1. Ogólny – "0”
  2. Księgowości i podatków – Fn
  3. Wewnątrz referatów nie tworzy się komórek organizacyjnych, lecz wyłącznie stanowiska pracy.
  4. Podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska dokonuje Kierownik Urzędu na wniosek Sekretarza Gminy.
  5. Schemat graficzny struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik nr 3 natomiast strukturę stanowisk pracy przedstawia załącznik nr 4.

§ 8

 1. Pracą referatu ogólnego kieruje Sekretarz Gminy, natomiast referatu księgowości i podatków – Skarbnik Gminy, a zespołem d/s zaopatrzenia w wodę Inspektor d/s inicjatyw gospodarczych.
 2. Kierownik referatu organizuje pracę referatu oraz kontroluje wykonanie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników. Odnosi się to również do Inspektora d/s inicjatyw gospodarczych.

§ 9

W skład Urzędu wchodzą również następujące samodzielne stanowiska pracy:

 • d/s obywatelskich,
 • d/s inicjatyw gospodarczych,
 • d/s społecznych,
 • d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki gruntami i rolnictwa
 • d/s rady
 • d/s OC i wojskowych

§ 10

 1. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone inne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska.
 2. Kierownik Urzędu może zatrudnić pracowników obsługi Urzędu jak i pracowników utrzymania infrastruktury technicznej Gminy.

III. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy Kierownictwo Urzędu

§ 11

Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12

Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.

§ 13

 1. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone przez Wójta. W zakresie powierzonych obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz nadzoruje w tym zakresie działalność referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 14

 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi.
 3. Dopuszcza się poprzez poszerzenie obowiązków, powierzenie Sekretarzowi funkcji Zastępcy Wójta.

§ 15

Każdorazowo przy dodatkowym powierzeniu obowiązków Sekretarzowi bądź Zastępcy Wójta, warunki pracy pozostają z pierwotnego nawiązywania stosunku pracy.

§ 16

Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika, określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

IV. Zadania i kompetencje Referatów i poszczególnych Stanowisk Pracy

§ 17

Ogólny zakres działania referatów i poszczególnych stanowisk pracy polega na:

 1. Przygotowaniu projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz pod obrady Rady Gminy i dla Wójta.
 2. Realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Rady oraz uchwał, zarządzeń i postanowień Wójta.
 3. Opracowanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych.
 4. Zapewnienie organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Radę i Wójta nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 5. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie Gminy, należących do kompetencji Wójta.
 6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz gospodarczymi.
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta.
 8. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 9. Współpraca z Komisjami Rady Gminy w zakresie kompetencji referatu czy stanowiska pracy.
 10. Wykonywanie na polecenie Wójta lub Zastępcy Wójta innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania poszczególnych stanowisk pracy.

§ 18

 1. Do zadań i kompetencji referatu ogólnego, którym kieruje Sekretarz Gminy należy:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu,
  2. koordynacja pracy w Urzędzie oraz rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi stanowiskami pracy,
  3. obsługa prawna Urzędu,
  4. nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków radnych,
  5. gospodarowanie funduszem płac Urzędu,
  6. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  7. nadzór nad wykonaniem uchwał organów Gminy,
  8. obsługa Rady i Wójta,
  9. prowadzenie i udostępnienie zbioru przepisów prawnych,
  10. czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu,
  11. prowadzenie archiwum Urzędu,
  12. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,
  13. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia i bezrobotnych,
  14. organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,
  15. prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu oraz dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Do kompetencji i zadań referatu księgowości i podatków należy:
  1. opracowanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
  2. wymierzenie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym,
  5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
  6. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Bankiem wykonującym obsługę finansową Gminy,
  7. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości finansowej.

§ 19

Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone są następujące sprawy:

 1. Na stanowisku d/s obywatelskich – sprawy związane z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości,
 2. Na stanowisku d/s inicjatyw gospodarczych – sprawy zaspakajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, planowania i finansowania inwestycji gminnych, zamówień publicznych
 3. Na stanowisku d/s społecznych – sprawy ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenia na zgromadzenia, ochrony przeciwpożarowej i sprawy OSP, koordynacja działalności związanej z ochroną zdrowia, kultury i sztuki, sportu i turystyki,
 4. Na stanowisku d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska – sprawy związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji lokalizacyjnych, zadania związane z ochroną środowiska, sprawy komunikacji,
 5. Wieloosobowe stanowisko d/s rolnictwa i gospodarki gruntami – sprawy zarządzania zasobami komunalnymi, tak mieszkaniowymi jak i gruntowymi, komunalizacji mienia, zagospodarowania terenów rolniczych, leśnych i ochrony środowiska.
 6. Na stanowisku d/s rady – sprawy Rady Gminy, Wójta, Komisji Rady i samorządów wiejskich.
 7. Na stanowisku d/s OC i wojskowych – sprawy obrony cywilnej, kancelarii tajnej, akcji kurierskiej i sprawy wojskowe.

§ 20

Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej może być powierzone na podstawie uchwały Rady organom wykonawczym jednostek pomocniczych określonych w Statucie Gminy oraz organom gminnych jednostek organizacyjnych.

V. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu

§ 21

Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Urzędu reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenie określonych spraw.

§ 22

Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu ściśle określone są w Regulaminie Pracy Urzędu – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

VI. Zakres upoważnień udzielonych Pracownikom do załatwiania spraw

§ 23

Pisma i decyzje wychodzące z Urzędu podpisuje Wójt lub Zastępca Wójta albo osoba pisemnie upoważniona przez Kierownika Urzędu.

§ 24

Wójt może udzielać pracownikowi pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych lub pełnomocnictw do jednorazowych czynności.

§ 25

Upoważnienia i obowiązki radców prawnych w zakresie obsługi prawnej, określa ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

VII. Postanowienia końcowe

Integralną części niniejszego regulaminu są załączniki wyszczególnione w treści regulaminu jak również inne dokumenty dotyczące regulacji wewnętrznych Urzędu wyszczególnione indeksem poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulamin Organizacyjny
pdf 2023-05-09 Zmiana Nr 1 Regulaminu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Zmiana Nr 1 Regulaminu 348,51KB zobacz
pdf 2023-05-09 Zmiana Nr 2 Regulaminu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Zmiana Nr 2 Regulaminu 363,15KB zobacz
doc 2023-05-09 Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika 31,5KB -
doc 2023-05-09 Wykaz etatów pomocniczych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
Wykaz etatów pomocniczych 28KB -
doc 2023-05-09 Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie 28KB -
doc 2023-05-09 Struktura stanowisk
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Struktura stanowisk 51KB -
doc 2023-05-09 Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie 52,5KB -
doc 2023-05-09 Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie 69KB -
doc 2023-05-09 Zarządzenie Wójta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Zarządzenie Wójta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie 21KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-09 12:39
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-30 08:02
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 07:54
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 07:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry