Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wnioski

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Działając na postawie uchwały Rady Gminy Dziadowa Kłoda NR XLIII/208/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Dziadowa Kłoda.

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022:

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

II. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.),
Uchwała Rady Gminy Dziadowa Kłoda NR XLIII/208/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

III. Dotacja może być udzielona na:

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Dziadowa Kłoda.

IV. Dotacja z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na wykonanie badań, prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty.

V. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

VI. Zasady przyznawania dotacji określa uchwała Rady Gminy Dziadowa Kłoda NR XLIII/208/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

VII. Tryb przyznawania dotacji i jej rozliczania, zasady i przesłanki zwrotu dotacji określają art. 250 – 252 ustawy o finansach publicznych oraz umowa dotacji zawierana po podjęciu decyzji o jej udzielaniu.

VIII. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2022 roku

IX. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.

X. Wymagania formalne:

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy: ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda lub pocztą.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  • harmonogram prac lub robót,
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, i/lub opinia techniczna dotycząca stanu zachowania obiektu
  • potwierdzona przez właściwego konserwatora zabytków, jeżeli wnioskowany zakres prac tego wymaga;
  • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
  • fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku,
  • w przypadku przedsiębiorcy:
   • kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót,
   • wszystkich zaświadczeń / oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
  • Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.
 3. Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  • „WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU”
  • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2022r. do godziny 15:30 w Urzędzie Gminy Dziadowa Kłoda (pok. nr 1 sekretariat) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, 56 – 504 Dziadowa Kłoda, (decyduje data i godzina jego wpływu do Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda).

Informacji udziela:

Marta Suchecka, Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej:

Uwaga! o przydzieleniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji

Dziadowa Kłoda, dnia 31.10.2022r.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wnioski
doc 2023-05-17 Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 października 2022r
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 października 2022r 13,59KB -
doc 2023-05-17 Załącznik_do_uchwały_-_wniosek.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
Załącznik_do_uchwały_-_wniosek.doc 42,5KB -
doc 2023-05-17 Uchwała_w_sprawie_określenia_zasad_udzielania_dotacji.d.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Uchwała_w_sprawie_określenia_zasad_udzielania_dotacji.d.doc 17,87KB -
doc 2023-05-17 Sprawozdanie_końcowe
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Sprawozdanie_końcowe 18KB -
doc 2023-05-17 Regulamin_naboru_wniosków
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Regulamin_naboru_wniosków 21,54KB -
doc 2023-05-17 Ogłoszenie_o_naborze
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Ogłoszenie_o_naborze 19,13KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 13:32
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-17 12:55
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 12:46
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 12:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry