Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy,

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Dziadowa Kłoda z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Oleśnicka 1, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.
 2. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę, w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Gmina występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Pani Magdalena Mielcarska adres kontaktowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie (zaświadczenia, informacja podatkowa, postanowienia,decyzje, wezwania),a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji zadań.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawaodnoszące się do arachiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej lub odnoszące się do Ustawy Ordynacja Podatkowa.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażnona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta,a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą przetwarzanew celu profilowania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 14:08
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-30 08:59
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 08:58
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 08:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry