Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut Gminy
poka┐ wszystkie dokumenty

                                                                          

 

 

                                        

U C H W A ┼ü A   Nr  III/17/02

 

Rady Gminy w Dziadowej  K┼éodzie

 

z dnia 30 grudnia 2002r

 

 

 

w sprawie :Statutu Gminy Dziadowa Kłoda.

 

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 , art. 3 ust.1, art. 5  ust. 3, art. 11a ust. 3 ,art. 18a ust. 5, art.22 ust.1, art. 23  ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 37a, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z p├│┼║n, zm.) oraz art. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz─ůdowych  ( Dz.U. Nr 21,  poz. 124 z p├│┼║n.zm. ) Rada Gminy  Dziadowa K┼éoda uchwala,  co nast─Öpuje:

 

 

STATUT  GMINY  DZIADOWA  K┼üODA

 

 

Rozdzia┼é  I

Postanowienia og├│lne

 

┬ž  1

 

1.     Gmina Dziadowa K┼éoda zwana dalej w niniejszym statucie „gmin─ů”, jest wsp├│lnot─ů samorz─ůdow─ů posiadaj─ůc─ů osobowo┼Ť─ç prawn─ů, powo┼éan─ů dla organizacji ┼╝ycia publicznego na terenie okre┼Ťlonym w ┬ž 2 niniejszego statutu.

2.      Wszystkie osoby, kt├│re stale zamieszkuj─ů na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorz─ůdzie gminnym stanowi─ů gminn─ů wsp├│lnot─Ö samorz─ůdow─ů.

 

┬ž 2

 

1.      Gmina po┼éo┼╝ona jest w wojew├│dztwie dolno┼Ťl─ůskim i obejmuje obszar 105 km².

2.      W sk┼éad gminy wchodzi 9 so┼éectw b─Öd─ůcych jednostkami pomocniczymi gminy:

1)     Dalborowice

2)     Dziadowa K┼éoda

3)     Dziad├│w Most

4)     Go┼é─Öbice

5)     Gronowice

6)     Lipka

7)     Mi┼éowice

8)     Radzowice

9)     Stradomia Dolna

        Granice  gminy i so┼éectw okre┼Ťlone s─ů na mapie stanowi─ůcej za┼é─ůcznik nr 1 do statutu.

 

┬ž 3

 

Siedzib─ů organ├│w gminy jest wie┼Ť Dziadowa K┼éoda.

 

┬ž 4

 

1.      Gmina Dziadowa K┼éoda posiada sw├│j herb, kt├│ry ma kszta┼ét  w formie tarczy o kroju gotyckim.          

W ┼Ťrodku tarczy gotyckiej znajduje si─Ö identyczna mniejsza – tarcza sercowa. W srebrnym polu tarczy sercowej czerwony krzy┼╝ r├│wnoramienny z sze┼Ťciopromienn─ů czerwon─ů gwiazd─ů u podstawy krzy┼╝a. W polu tarczy gotyckiej o polu b┼é─Ökitnym srebrny skos w lewo, w kt├│rym dwie r├│┼╝e czerwone – w miejsce trzeciej – w ┼Ťrodku tarcza sercowa . Herb stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do statutu.

2.      Barwami Gminy s─ů kolory : czerwony, bia┼éy i b┼é─Ökitny, a flag─ů gminy jest prostok─ůtny p┼éat tkaniny o proporcji szeroko┼Ťci ( wysoko┼Ťci ) do jej d┼éugo┼Ťci – co ma si─Ö jak 5 : 8. P┼éat tkaniny sk┼éada si─Ö z trzech poziomych pas├│w o jednakowej szeroko┼Ťci, kt├│re ┼é─ůcznie  (te szeroko┼Ťci ) tworz─ů wysoko┼Ť─ç ( szeroko┼Ť─ç ) poziomego prostok─ůta flagi. Pas pierwszy – g├│rny jest barwy czerwonej. Pas drugi – ┼Ťrodkowy, jest barwy bia┼éej. Pas trzeci – dolny, jest barwy b┼é─Ökitnej.

      Wz├│r flagi okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 3 do statutu.

3.      Zasady u┼╝ywania herbu i barw okre┼Ťla Rada Gminy.

 

 

 

Rozdzia┼é   II

 

Zakres działania, zadania gminy oraz zasady ich realizacji

 

┬ž 5

 

Do zakresu dzia┼éania gminy nale┼╝─ů wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrze┼╝one na rzecz innych podmiot├│w. 

 

┬ž 6

 

Podstawowym  zadaniem  w┼éasnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszka┼äc├│w. Gmina spe┼énia ten obowi─ůzek przez swoje organy, realizuj─ůc zadania w┼éasne i zadania zlecone z zakresu administracji rz─ůdowej oraz zadania wynikaj─ůce z porozumie┼ä i zwi─ůzk├│w komunalnych.

 

┬ž 7

 

Podstawowym zadaniem w┼éasnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wsp├│lnoty samorz─ůdowej, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie:

1)          ┼éadu przestrzennego, gospodarki nieruchomo┼Ťciami, ochrony ┼Ťrodowiska i przyrody oraz gospodarki  wodnej,

2)          gminnych dr├│g, ulic, most├│w, plac├│w oraz organizacji ruchu drogowego,

3)           wodoci─ůg├│w i zaopatrzenia w wod─Ö, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ┼Ťciek├│w komunalnych, utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku oraz urz─ůdze┼ä sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpad├│w komunalnych, zaopatrzenia w energi─Ö elektryczn─ů i ciepln─ů oraz gaz,

4)           lokalnego transportu zbiorowego,

5)           ochrony zdrowia,

6)          pomocy spo┼éecznej, w tym o┼Ťrodk├│w i zak┼éad├│w opieku┼äczych,

7)           gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)           edukacji publicznej,

9)          kultury, w tym bibliotek gminnych i innych plac├│wek upowszechniania kultury,

10)      kultury fizycznej i turystyki, w tym teren├│w rekreacyjnych i urz─ůdze┼ä sportowych,

11)      targowisk i hal targowych,

12)      zieleni gminnych i zadrzewie┼ä,

13)      cmentarzy gminnych,

14)     porz─ůdku publicznego i bezpiecze┼ästwa obywateli oraz ochrony przeciwpo┼╝arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa┼╝enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15)     utrzymania gminnych obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼╝yteczno┼Ťci publicznej oraz obiekt├│w administracyjnych,

16)     polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci─ů┼╝y opieki socjalnej , medycznej i prawnej,

17)     wspierania i upowszechniania idei samorz─ůdowej,

18)      promocji gminy,

19)      wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi,

20)     wsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i regionalnymi innych pa┼ästw.

 

┬ž 8

 

    

1.      Mieszka┼äcy gminy podejmuj─ů rozstrzygni─Öcia w g┼éosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i 

referendum ) lub za po┼Ťrednictwem organ├│w gminy.

2.      Organami gminy s─ů:

1)     Rada Gminy jako organ stanowi─ůcy i kontrolny,

2)     W├│jt  jako organ wykonawczy.

 

┬ž 9

 

1.      Jednostkami pomocniczymi gminy s─ů wchodz─ůce w jej sk┼éad so┼éectwa.

2.      Jednostki pomocnicze tworzone s─ů przez Rad─Ö Gminy w drodze uchwa┼éy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka┼äcami lub z ich inicjatywy.

3.      Organizacj─Ö ,zakres dzia┼éania so┼éectw okre┼Ťlaj─ů ich statuty uchwalone przez Rad─Ö Gminy ,po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka┼äcami.

4.      Gospodarka finansowa so┼éectw jest prowadzona w ramach bud┼╝etu gminy.

5.      Dzia┼éalno┼Ť─ç jednostek pomocniczych gminy kontroluje oraz nadzoruje Rada Gminy, okre┼Ťlaj─ůc w statucie jednostki ich zakres i formy.

 

┬ž 10

 

1.      Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

a)     dzia┼éalno┼Ť─ç swoich organ├│w i jednostek pomocniczych,

b)     gminne jednostki organizacyjne,

c)    dzia┼éalno┼Ť─ç innych podmiot├│w na podstawie zawartych z nimi um├│w i porozumie┼ä.

2.     Zadania publiczne mog─ů by─ç realizowane w drodze wsp├│┼édzia┼éania mi─Ödzy jednostkami  samorz─ůdu terytorialnego .

3.     W├│jt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi za┼é─ůcznik nr 4 do statutu.

 

 

Rozdzia┼é  III

 

Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

 

 

┬ž  11

 

1.        Organem stanowi─ůcym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy .

2.        Ustawowy sk┼éad Rady wynosi 15 radnych.

3.        Kadencja Rady trwa 4 lata, licz─ůc od dnia wyboru.

 

┬ž 12

 

1.       Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci rady gminy nale┼╝─ů wszystkie sprawy pozostaj─ůce  w zakresie dzia┼éania          gminy, o ile ustawy nie stanowi─ů inaczej.

2.        Do wy┼é─ůcznej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Rady Gminy nale┼╝─ů:

a)      uchwalenie statutu gminy ,

b)      ustalanie wynagrodzenia W├│jta, stanowienie o kierunkach jego dzia┼éania oraz przyjmowanie sprawozda┼ä z jego dzia┼éalno┼Ťci,

c)      powo┼éanie i odwo┼éanie skarbnika gminy, kt├│ry jest g┼é├│wnym ksi─Ögowym bud┼╝etu, oraz sekretarza  gminy na wniosek W├│jta,

d)     uchwalanie bud┼╝etu gminy , rozpatrywanie sprawozdania bud┼╝etu oraz podejmowanie uchwa┼éy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego  tytu┼éu ,

e)      uchwalanie miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego ,

f)        uchwalanie program├│w gospodarczych,

g)      ustalanie zakresu dzia┼éania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk┼éadnik├│w mienia do korzystania oraz zasad  przekazywania ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na realizacj─Ö zada┼ä przez te jednostki,

h)      podejmowanie uchwa┼é w sprawach podatk├│w i op┼éat w granicach okre┼Ťlonych w       odr─Öbnych ustawach,

i)        podejmowanie uchwa┼é w sprawach maj─ůtkowych gminy ,przekraczaj─ůcych zakres zwyk┼éego zarz─ůdu , dotycz─ůcych  :

a)     okre┼Ťlania zasad nabycia , zbycia i obci─ů┼╝enia nieruchomo┼Ťci gruntowych oraz ich  wydzier┼╝awiania lub najmu  na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 lata, o ile ustawy szczeg├│lne nie stanowi─ů inaczej;  do czasu okre┼Ťlenia  zasad W├│jt mo┼╝e dokonywa─ç tych czynno┼Ťci wy┼é─ůcznie za zgod─ů rady gminy ,

b)     emitowania obligacji oraz okre┼Ťlenia zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez gminy,

c)     zaci─ůgania d┼éugoterminowych po┼╝yczek i kredyt├│w ,

d)     ustalenie maksymalnej wysoko┼Ťci po┼╝yczek i kredyt├│w kr├│tkoterminowych zaci─ůganych przez w├│jta w roku bud┼╝etowym,

e)    zobowi─ůza┼ä w zakresie podejmowania inwestycji i remont├│w o warto┼Ťci przekraczaj─ůcej granic─Ö ustalon─ů corocznie przez rad─Ö gminy,

f)      tworzenie i przyst─Öpowania do sp├│┼éek i sp├│┼édzielni oraz rozwi─ůzywania i wyst─Öpowania z nich,

g)    okre┼Ťlania zasad wnoszenia, cofania udzia┼é├│w i akcji przez W├│jta,

h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi─Öbiorstw, zak┼éad├│w i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa┼╝ania ich w maj─ůtek,

i)       ustalania maksymalnej warto┼Ťci po┼╝yczek i por─Öcze┼ä udzielanych przez w├│jta w roku bud┼╝etowym,

j)              okre┼Ťlanie wysoko┼Ťci sumy, do kt├│rej w├│jt mo┼╝e samodzielnie zaci─ůga─ç zobowi─ůzania,

k)            podejmowanie uchwa┼é w sprawie przyj─Öcia zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej oraz zada┼ä z zakresu w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatu i wojew├│dztwa, o kt├│rych mowa w art. 8 ust. 2 i  2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym,

l)              podejmowanie uchwa┼é w sprawie wsp├│┼édzia┼éania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel  odpowiedniego maj─ůtku,

m)          podejmowanie uchwa┼é w sprawach wsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i       regionalnymi innych pa┼ästw oraz przyst─Öpowanie do mi─Ödzynarodowych zrzesze┼ä spo┼éeczno┼Ťci lokalnych i regionalnych,

n)            podejmowanie uchwa┼é w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i plac├│w publicznych oraz wznoszenia pomnik├│w,

o)            nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

p)            podejmowanie uchwa┼é w sprawie zasad udzielania stypendi├│w dla uczni├│w i student├│w,

q)            stanowienie w innych sprawach zastrze┼╝onych ustawami do kompetencji rady gminy,

3.        W okresie 6 miesi─Öcy od wybor├│w Rada uchwala program rozwoju spo┼éeczno – gospodarczego „ Program Kadencyjny” stanowi─ůcy podstaw─Ö do opracowywania rocznych plan├│w bud┼╝etowych.

 

┬ž 13

 

1.     Rada wybiera ze swego grona przewodnicz─ůcego i wiceprzewodnicz─ůcego bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy ustawowego sk┼éadu Rady, w g┼éosowaniu tajnym.

2.    Prawo zg┼éaszania kandydat├│w na przewodnicz─ůcego Rady i jego zast─Öpc─Ö przys┼éuguje        radnym.

3.    Funkcji przewodnicz─ůcego i wiceprzewodnicz─ůcego Rady nie mo┼╝na ┼é─ůczy─ç z funkcj─ů cz┼éonka Komisji Rewizyjnej.

4.     Do zada┼ä i kompetencji przewodnicz─ůcego Rady Gminy nale┼╝y:

a)      zwo┼éywanie sesji i prowadzenie obrad Rady,

b)     organizowanie pracy Rady,

c)     udzielanie informacji o pracach Rady,

d)     reprezentowanie Rady na zewn─ůtrz,

e)     wydawanie upowa┼╝nie┼ä do kontroli wynikaj─ůcych z plan├│w pracy komisji sta┼éych oraz zlecanie kontroli dora┼║nej,

f)      rozstrzyganie swoim g┼éosem w przypadku r├│wnej liczby g┼éos├│w w g┼éosowaniu jawnym.

5.      Przewodnicz─ůcy mo┼╝e wyznaczy─ç do wykonywania swoich zada┼ä wiceprzewodnicz─ůcego.

6.      W przypadku nieobecno┼Ťci przewodnicz─ůcego jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz─ůcy.

7.    Odwo┼éanie przewodnicz─ůcego i wiceprzewodnicz─ůcego nast─Öpuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego sk┼éadu Rady w trybie okre┼Ťlonym w ust. 1.

 

 

┬ž 14

 

1.       Rada obraduje na sesjach zwo┼éywanych przez przewodnicz─ůcego Rady w miar─Ö potrzeby, nie rzadziej jednak ni┼╝ raz na kwarta┼é. Do zawiadomienia o zwo┼éaniu  sesji do┼é─ůcza si─Ö porz─ůdek obrad wraz z projektami uchwa┼é.

2.         Rada Gminy mo┼╝e wprowadza─ç zmiany w porz─ůdku obrad bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w ustawowego  sk┼éadu Rady.

3.       Pierwsz─ů sesj─Ö nowo wybranej Rady zwo┼éuje przewodnicz─ůcy Rady poprzedniej kadencji w ci─ůgu 7 dni po og┼éoszeniu zbiorczych wynik├│w wybor├│w do rad na obszarze ca┼éego kraju, a obrady prowadzi do czasu wyboru przewodnicz─ůcego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na  sesji.

4.         Na wniosek w├│jta lub co najmniej ¼ ustawowego sk┼éadu Rady przewodnicz─ůcy obowi─ůzany jest zwo┼éa─ç sesj─Ö w ci─ůgu 7 dni od daty z┼éo┼╝enia wniosku.

 

┬ž 15

 

1.      Rada podejmuje rozstrzygni─Öcia w formie uchwa┼é. Uchwa┼éy Rady podpisuje osoba prowadz─ůca obrady, tj. przewodnicz─ůcy lub wiceprzewodnicz─ůcy Rady.

2.      Inicjatyw─Ö uchwa┼éodawcz─ů posiadaj─ů:

-        W├│jt,

-        komisje Rady,

-        radny.

3.     Na wniosek W├│jta, Przewodnicz─ůcy Rady Gminy jest obowi─ůzany wprowadzi─ç do porz─ůdku obrad najbli┼╝szej Sesji projekt uchwa┼éy, je┼╝eli wnioskodawc─ů jest W├│jt Gminy a projekt wp┼éyn─ů┼é do Rady co najmniej  na 7 dni przed rozpocz─Öciem Sesji Rady.

 

┬ž  16

 

1.        Do pomocy w wykonywaniu swoich zada┼ä Rada ze swojego grona powo┼éuje sta┼ée i dora┼║ne komisje do okre┼Ťlonych zada┼ä, ustalaj─ůc przedmiot dzia┼éania oraz sk┼éad osobowy.

2.        Do zada┼ä komisji sta┼éych Rady nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

a)      opiniowanie projekt├│w uchwa┼é Rady Gminy,

b)     wyst─Öpowanie z inicjatyw─ů uchwa┼éodawcz─ů,

c)    analizowanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji do rozpatrzenia,

d)    przek┼éadanie planu pracy Radzie Gminy oraz sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci.

3.        Radny mo┼╝e by─ç cz┼éonkiem dw├│ch komisji sta┼éych.

 

┬ž  17

 

1.      Rada Gminy powo┼éuje nast─Öpuj─ůce komisje sta┼ée:

a)     Komisj─Ö Rozwoju Gospodarczego, Bud┼╝etu, Rolnictwa i Ochrony ┼Ürodowiska,

b)    Komisj─Ö Kultury, Sportu, O┼Ťwiaty, Zdrowia i Praworz─ůdno┼Ťci,

c)     Komisj─Ö Rewizyjn─ů.

2.     Przewodnicz─ůcego i zast─Öpc─Ö przewodnicz─ůcego komisji wybiera komisja ze swojego grona.

3.     W posiedzeniach komisji mog─ů uczestniczy─ç radni nie b─Öd─ůcy jej cz┼éonkami. Mog─ů oni zabiera─ç g┼éos w dyskusji  i sk┼éada─ç wnioski bez prawa udzia┼éu w g┼éosowaniu. Prawo wst─Öpu na posiedzenia komisji przys┼éuguje ka┼╝demu mieszka┼äcowi gminy za powiadomieniem przewodnicz─ůcego komisji ( ze wzgl─Öd├│w organizacyjnych ) w dniu poprzedzaj─ůcym posiedzenie.                                                        

 

 

┬ž  18

 

1.     W celu kontrolowania w├│jta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy Rada powo┼éuje Komisj─Ö Rewizyjn─ů .

2.    W sk┼éad Komisji Rewizyjnej wchodz─ů radni niepe┼éni─ůcy funkcji przewodnicz─ůcego  i wiceprzewodnicz─ůcych Rady.

3.     Zasady i tryb dzia┼éania Komisji Rewizyjnej oraz szczeg├│┼éowy tryb pracy Rady i jej organ├│w okre┼Ťla regulamin Rady Gminy Dziadowa K┼éoda za┼é─ůcznik nr 5 niniejszego statutu.

 

┬ž  19

 

1.      Radny ma prawo inicjatywy uchwa┼éodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, udzia┼éu w g┼éosowaniu na sesjach Rady i wyst─Öpowania z interpelacjami i wnioskami.

2.      Tryb zg┼éaszania interpelacji i wniosk├│w okre┼Ťla regulamin Rady Gminy.

3.      W celu usprawnienia swojej pracy radni mog─ů tworzy─ç kluby radnych, dzia┼éaj─ůce wed┼éug  nast─Öpuj─ůcych zasad:

1)    kluby ┼é─ůcz─ů radnych o wsp├│lnych celach dzia┼éania,

 

2)     kluby powinny liczy─ç co najmniej 4 radnych,

3)     mo┼╝na nale┼╝e─ç tylko do jednego klubu,

4)     powstanie klubu nast─Öpuje z chwil─ů dor─Öczenia przewodnicz─ůcemu powiadomienia wraz z list─ů cz┼éonk├│w klub├│w i ich o┼Ťwiadczeniami o przyst─ůpieniu do klubu,

5)     przewodnicz─ůcy Rady prowadzi rejestr klub├│w,

6)     przewodnicz─ůcy klubu reprezentuje klub na zewn─ůtrz,

7)    dzia┼éalno┼Ť─ç klubu nie mo┼╝e ogranicza─ç uprawnie┼ä poszczeg├│lnych radnych zagwarantowanych w ustawach i niniejszym statucie,

8)     dzia┼éalno┼Ť─ç klubu nie mo┼╝e by─ç finansowana z bud┼╝etu gminy.

 

 

┬ž  20

 

Obs┼éug─Ö Rady i jej organ├│w zapewnia biuro Rady, wchodz─ůce w sk┼éad Urz─Ödu Gminy.

 

 

Rozdzia┼é  IV

 

Organizacja i tryb pracy W├│jta

 

 

┬ž  21

 

 

1.      Organem wykonawczym gminy jest w├│jt.

2.      Kadencja W├│jta rozpoczyna si─Ö w dniu rozpocz─Öcia kadencji rady  gminy lub wyboru go przez rad─Ö gminy i up┼éywa z dniem up┼éywu kadencji rady gminy.

3.     W├│jt, w drodze zarz─ůdzenia powo┼éuje oraz odwo┼éuje swojego zast─Öpc─Ö.

4.      W przepadku wyga┼Ťni─Öcia mandatu w├│jta przed up┼éywem kadencji, przeprowadza si─Ö wybory przedterminowe na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie o bezpo┼Ťrednim wyborze w├│jta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat├│w i sejmik├│w wojew├│dztw.

5.      Wyga┼Ťni─Öcie mandatu w├│jta przed up┼éywem kadencji jest r├│wnoczesne z odwo┼éaniem jego zast─Öpcy.

6.      W przypadku wyga┼Ťni─Öcia mandatu w├│jta przed up┼éywem kadencji jego funkcj─Ö, do czasu obj─Öcia obowi─ůzk├│w przez nowo wybranego w├│jta, pe┼éni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministr├│w.

7a.  Po up┼éywie kadencji w├│jta pe┼éni on swoj─ů funkcj─Ö do czasu obj─Öcia obowi─ůzk├│w przez nowo  wybranego w├│jta

7b.  Po up┼éywie kadencji w├│jta, zast─Öpca w├│jta pe┼éni swoje obowi─ůzki do czasu obj─Öcia   

       obowi─ůzk├│w   przez nowo powo┼éanego zast─Öpc─Ö w├│jta.

8.     Obj─Öcie obowi─ůzk├│w przez w├│jta nast─Öpuje z chwil─ů z┼éo┼╝enia wobec rady gminy ┼Ťlubowania o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: „Obejmuj─ůc urz─ůd w├│jta   gminy (miasta), uroczy┼Ťcie ┼Ťlubuj─Ö, ┼╝e dochowam wierno┼Ťci prawu, a powierzony mi urz─ůd sprawowa─ç b─Öd─Ö tylko dla dobra publicznego i pomy┼Ťlno┼Ťci mieszka┼äc├│w gminy”.  ┼Ülubowanie mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝one z dodaniem zdania:   „Tak mi dopom├│┼╝ B├│g”

 

 

┬ž  22

 

1.     W├│jt wykonuje uchwa┼éy rady gminy i zadania gminy okre┼Ťlone przepisami prawa.

2.      Do zada┼ä w├│jta nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

a)      przygotowywanie projekt├│w uchwa┼é rady gminy,

b)      okre┼Ťlanie sposobu wykonywania uchwa┼é,

c)      gospodarowanie mieniem komunalnym

d)      wykonywanie bud┼╝etu,

e)      zatrudnianie i zwalnianie kierownik├│w gminnych jednostek organizacyjnych.

3.      W realizacji zada┼ä w┼éasnych gminy w├│jt podlega wy┼é─ůcznie radzie gminy.

 

┬ž  23

 

W├│jt kieruje bie┼╝─ůcymi sprawami gminy oraz reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.

 

 

┬ž  24

 

W├│jt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi─ů oraz og┼éasza i odwo┼éuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

 

┬ž  25

 

1.     Je┼╝eli w inny spos├│b nie mo┼╝na usun─ů─ç bezpo┼Ťredniego niebezpiecze┼ästwa dla ┼╝ycia, ludzi lub dla mienia, w├│jt mo┼╝e zarz─ůdzi─ç ewakuacj─Ö z obszar├│w bezpo┼Ťrednio zagro┼╝onych.

2.     W przypadku wprowadzenia stanu kl─Öski ┼╝ywio┼éowej w├│jt dzia┼éa na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.

 

┬ž  26

 

1.      W├│jt wykonuje zadania przy pomocy urz─Ödu gminy.

2.      Organizacj─Ö i zasady funkcjonowania urz─Ödu gminy okre┼Ťla regulamin organizacyjny, nadany przez w├│jta w drodze zarz─ůdzenia.

3.      Kierownikiem urz─Ödu jest w├│jt.

4.     W├│jt mo┼╝e powierzy─ç prowadzenie okre┼Ťlonych spraw gminy w swoim imieniu zast─Öpcy w├│jta lub sekretarzowi gminy.

5.    Kierownik urz─Ödu wykonuje uprawnienia zwierzchnika s┼éu┼╝bowego w stosunku do pracownik├│w urz─Ödu oraz kierownik├│w gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

┬ž  27

 

1.     O┼Ťwiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz─ůdu mieniem sk┼éada jednoosobowo w├│jt albo dzia┼éaj─ůcy na podstawie jego upowa┼╝nienia zast─Öpca w├│jta samodzielnie albo wraz z inn─ů upowa┼╝nion─ů przez w├│jta osob─ů.

2.     Je┼╝eli czynno┼Ť─ç prawna mo┼╝e spowodowa─ç powstanie zobowi─ůza┼ä pieni─Ö┼╝nych do jej skuteczno┼Ťci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (g┼é├│wnego ksi─Ögowego bud┼╝etu) lub osoby przez niego upowa┼╝nionej.

3.     Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy sk┼éadaj─ů jednoosobowo o┼Ťwiadczenia woli na podstawie pe┼énomocnictwa udzielonego przez w├│jta.

 

 

Rozdzia┼é   V

 

Jawno┼Ť─ç dzia┼éania organ├│w gminy

 

 

┬ž  28

 

 

1.     Dzia┼éalno┼Ť─ç organ├│w gminy jest jawna. Ograniczenia jawno┼Ťci mog─ů wynika─ç wy┼é─ůcznie z ustaw.

2.     Jawno┼Ť─ç dzia┼éania organ├│w gminy obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci prawo obywateli do uzyskiwania informacji , wst─Öpu na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady, a tak┼╝e dost─Öpu do dokument├│w wynikaj─ůcych z wykonywania zada┼ä publicznych , w tym protoko┼é├│w posiedze┼ä Rady Gminy i komisji Rady .

3.     Organy gminy maj─ů obowi─ůzek udziela─ç informacji obywatelom o dzia┼éaniach organ├│w, o ile informa cje te nie s─ů obj─Öte ustawowo chronion─ů tajemnic─ů pa┼ästwow─ů lub s┼éu┼╝bow─ů, kwalifikowan─ů do tajemnicy na podstawie konstytucyjnych przes┼éanek odmowy informacji :

-         ochron─ů wolno┼Ťci i praw os├│b i podmiot├│w gospodarczych ,

-         ochron─ů bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego ,

-         ochron─ů wa┼╝nego interesu gospodarczego pa┼ästwa .

4.      Za ochron─Ö informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej , w kt├│rej informacje takie s─ů wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane .

5.      Informacji obywateli mo┼╝e zasi─Öga─ç r├│wnie┼╝ w trakcie cotygodniowych dy┼╝ur├│w prowadzonych przez  przewodnicz─ůcego Rady i wiceprzewodnicz─ůcych Rady oraz dy┼╝ur├│w w├│jta lub jego zast─Öpcy.

 

                                                                               

┬ž 29

 

1.      Uprawnionymi do dost─Öpu do informacji s─ů wszystkie osoby zainteresowane , bez potrzeby wskazania interesu prawnego czy faktycznego , chc─ůce  uzyska─ç informacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem organ├│w gminy.

 

2.    Informacji udziela si─Ö  na wniosek z┼éo┼╝ony  ustnie lub pisemnie .

3.      Dost─Öp do informacji oznacza umo┼╝liwienie zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů dokument├│w.

4.      Na wniosek zainteresowanego mo┼╝e on otrzyma─ç odp┼éatnie odpis czy kserokopi─Ö dokumentu udost─Öpnionego do powszechnego wgl─ůdu .

 

┬ž  30

 

1.     Sesje Rady Gminy s─ů jawne . Obwieszczenie o terminie sesji Rady wraz z porz─ůdkiem obrad publikowane jest na tablicach og┼éosze┼ä w Urz─Ödzie  Gminy i so┼éectwach gminy Dziadowa K┼éoda  w terminie co najmniej 3 dni  przed sesj─ů .

2.    Jawno┼Ť─ç obrad w cz─Ö┼Ťci , mo┼╝e by─ç wy┼é─ůczona jedynie z uwagi na ustawowe ograniczenia .

3.      Przebieg obrad mo┼╝e by─ç rejestrowany .

4.      Przewodnicz─ůcy mo┼╝e udzieli─ç g┼éosu osobom spoza Rady w punkcie 1 obrad – wolne wnioski w ilo┼Ťci niepowoduj─ůcej dezorganizacji prac Rady .

5.      Wst─Öp na posiedzenie komisji Rady , ze wzgl─Öd├│w organizacyjnych , nale┼╝y zg┼éosi─ç przewodnicz─ůcemu komisji lub w biurze Rady z  jednodniowym wyprzedzeniem .

 

┬ž  31

 

1.      Prawo mieszka┼äc├│w gminy do informacji o dzia┼éaniach organ├│w gminy gwarantuje kontrol─Ö spo┼éeczn─ů nad gospodarowaniem ┼Ťrodkami publicznymi .

2.      Jawno┼Ť─ç gospodarki finansowej zapewniona jest przez nast─Öpuj─ůce dzia┼éania :

1)     W├│jt  informuje mieszka┼äc├│w o za┼éo┼╝eniach projektu bud┼╝etu , kierunkach polityki  spo┼éecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych ,

2)     jawno┼Ť─ç debaty bud┼╝etowej ,

3)     publikowanie uchwa┼é bud┼╝etowych i sprawozda┼ä z wykonania bud┼╝etu ,

4)     przedstawianie wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud┼╝etu .

3.      Prawo dost─Öpu do dokument├│w ustawodawca przewiduje w nast─Öpuj─ůcych kategoriach spraw :

1)     gdy dokumenty dotycz─ů sprawy , w kt├│rej obywatel jest stron─ů lub uczestnikiem post─Öpowania administracyjnego ,

2)     gdy dokumenty zawieraj─ů tre┼Ťci niezb─Ödne do korzystania przez obywateli z konstytucyjnych wolno┼Ťci obywatelskich , np. wolno┼Ťci dysponowania w┼éasno┼Ťci─ů ( prawo wgl─ůdu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odp┼éatnego otrzymywania wypis├│w i wyrys├│w z planu ) czy prawa do informacji o stanie i ochronie ┼Ťrodowiska ,

3)     gdy dokumenty dotycz─ů publicznego og┼éaszania o zam├│wieniach publicznych .

4.      Protoko┼éy z sesji Rady Gminy,  protoko┼éy z posiedze┼ä komisji sta┼éych Rady udost─Öpniane s─ů do powszechnego wgl─ůdu w biurze Rady.  

 

 

Rozdzia┼é    VI

 

Jednostki pomocnicze gminy

 

 

┬ž  32

 

1.      W gminie mog─ů by─ç tworzone so┼éectwa , jako jednostki pomocnicze .

2.      O utworzeniu , po┼é─ůczeniu , podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej gminy rozstrzyga Rada w drodze uchwa┼éy , poprzedzonej nast─Öpuj─ůcym post─Öpowaniem :

1)     inicjatywa utworzenia po┼é─ůczenia , podzia┼éu lub zniesienia so┼éectwa nale┼╝y do 20 mieszka┼äc├│w obszaru , kt├│ry ta jednostka ma obejmowa─ç , lub do organu gminy,

2)     projekt granic so┼éectwa sporz─ůdza w├│jt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3)     przebieg granic so┼éectwa powinien w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci uwzgl─Ödnia─ç naturalne uwarunkowania przestrzenne , komunikacyjne i wi─Özi spo┼éeczne ,

4)     utworzenie , po┼é─ůczenie , podzia┼é lub zniesienie so┼éectwa musi zosta─ç poprzedzone konsultacjami z mieszka┼äcami tej jednostki  , kt├│rych tryb okre┼Ťla Rada odr─Öbn─ů uchwa┼é─ů .

 

 

┬ž  33

 

Uchwa┼éa w sprawie utworzenia so┼éectwa powinna okre┼Ťli─ç  : jego obszar , granice , nazw─Ö oraz spos├│b opublikowania uchwa┼éy i dat─Ö jej wej┼Ťcia w ┼╝ycie .

 

┬ž  34

 

1.      Organizacj─Ö i zakres dzia┼éania so┼éectwa okre┼Ťla Rada Gminy w statucie , po przeprowadzeniu konsultacjami z mieszka┼äcami .

2.      Statut so┼éectwa okre┼Ťla w szczeg├│lno┼Ťci :

1)     nazw─Ö i obszar so┼éectwa ,

2)     organy i zakres ich kompetencji ,

3)     zasady oraz tryb wybor├│w i odwo┼éania organ├│w so┼éectwa ,

4)     zasady przekazywania mienia ,

5)     spos├│b zarz─ůdzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporz─ůdzania dochodami z tego tytu┼éu ,

6)     szczeg├│┼éowe uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej ,

7)     zakres czynno┼Ťci dokonywanych samodzielnie przez organy so┼éectwa wzgl─Ödem mienia oddanego mu do korzystania ,

8)     zasady nadzoru i kontroli so┼éectwa .

 

┬ž  35

 

1.      Organem uchwa┼éodawczym w so┼éectwie jest zebranie wiejskie , kt├│re obejmuje wszystkich mieszka┼äc├│w posiadaj─ůcych czynne prawa wyborcze.

2.      Organem wykonawczym w so┼éectwie jest so┼étys wspomagany przez rad─Ö so┼éeck─ů .

3.      So┼étys oraz cz┼éonkowie rady so┼éeckiej wybierani s─ů w g┼éosowaniu tajnym , bezpo┼Ťrednim , spo┼Ťr├│d nieograniczonej liczby kandydat├│w przez sta┼éych mieszka┼äc├│w so┼éectwa uprawnionych do g┼éosowania.

4.      So┼étys korzysta z ochrony prawnej przys┼éuguj─ůcej funkcjonariuszom publicznym.

 

┬ž  36

 

1.      So┼éectwo prowadzi swoj─ů gospodark─Ö finansow─ů w ramach bud┼╝etu gminy .

2.      Bud┼╝et gminy obejmuje og├│┼é dochod├│w gminy ,  w tym realizowanych przez so┼éectwa , jak i og├│┼é wydatk├│w gminy , w tym dokonywanych samodzielnie przez so┼éectwa i ich organy , w granicach ┼Ťrodk├│w finansowych uchwalonych przez Rad─Ö .

3.      W ramach dochod├│w i wydatk├│w , o kt├│rych mowa w ust.2 , so┼éectwa obowi─ůzane s─ů przestrzega─ç zasad gospodarki finansowej gminy obowi─ůzuj─ůcych jednostki bud┼╝etowe gminy .

 

 

Rozdzia┼é   VII

 

Gospodarka finansowa gminy

 

┬ž  37

 

1.      Gmina prowadzi samodzielnie gospodark─Ö finansow─ů na podstawie uchwalonego bud┼╝etu  przez Rad─Ö Gminy  na rok kalendarzowy .

2.      Zgodnie z ustaw─ů o samorz─ůdzie gminnym oraz procedurom uchwalania bud┼╝etu ustalon─ů uchwa┼é─ů Rady Gminy, projekt bud┼╝etu gminy wraz z informacj─ů o stanie mienia komunalnego i obja┼Ťnieniami  w├│jt przedstawia Radzie Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj─ůcego rok bud┼╝etowy i przesy┼éa celem zaopiniowania w┼éa┼Ťciwej miejscowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

3.      Bud┼╝et gminy winien by─ç uchwalony do ko┼äca roku poprzedzaj─ůcego rok bud┼╝etowy .

4.      Do czasu uchwalenia bud┼╝etu przez Rad─Ö Gminy jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ do 31 marca roku bud┼╝etowego , podstaw─ů gospodarki finansowej jest projekt bud┼╝etu przed┼éo┼╝ony Radzie Gminy .

5.      Bez zgody  w├│jta Rada nie mo┼╝e wprowadzi─ç w projekcie bud┼╝etu zmian powoduj─ůcych zwi─Ökszenie wydatk├│w nie znajduj─ůcych pokrycia w planowanych dochodach lub zwi─Ökszenia dochod├│w bez wskazania ich ┼║r├│de┼é .

6.      W przypadku nie uchwalenia bud┼╝etu w terminie okre┼Ťlonym w ust.4 , Regionalna Izba Obrachunkowa  ustala najp├│┼║niej do 30 kwietnia bud┼╝et gminy w zakresie obowi─ůzuj─ůcych zada┼ä w┼éasnych oraz zada┼ä zleconych gminie .

 

 

┬ž  38

 

1.      Dochodami gminy s─ů :

1)     podatki , op┼éaty i inne wp┼éywy okre┼Ťlone ustawowo jako dochody gminy ,

2)     dochody z maj─ůtku gminy ,

3)     subwencja og├│lna z bud┼╝etu pa┼ästwa .

 

2.      Dochodami gminy mog─ů by─ç :

1)     dotacje celowe na realizacj─Ö zada┼ä zleconych oraz na dofinansowanie zada┼ä w┼éasnych,

2)     wp┼éywy z samoopodatkowania si─Ö mieszka┼äc├│w,

3)     spadki , zapisy i darowizny,

4)     inne dochody.

 

 

┬ž  39

 

Wydatki bud┼╝etu gminy s─ů przeznaczone na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w ustawach w szczeg├│lno┼Ťci na:

1)     zadania w┼éasne gminy,

2)     zadania z zakresu administracji rz─ůdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami ,

3)     zadania przej─Öte przez gmin─Ö do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,

4)     zadania realizowane wsp├│lnie z  innymi jednostkami samorz─ůdu terytorialnego ,

5)     pomoc rzeczow─ů lub finansow─ů dla innych jednostek samorz─ůdu , okre┼Ťlon─ů przez Rad─Ö.

 

┬ž  40

 

1.      W├│jt przedstawia Radzie sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu gminy w terminie do dnia 31 marca nast─Öpnego roku oraz przesy┼éa Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2.      Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu gminy w terminie do 30 kwietnia roku nast─Öpnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwa┼é─Ö w sprawie udzielenia absolutorium.

3.      Wniosek o udzielenie absolutorium w├│jtowi wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez Regionaln─ů Izb─Ö Obrachunkow─ů przedk┼éada Radzie Komisja Rewizyjna.

4.      Absolutorium udzielane jest w g┼éosowaniu jawnym, zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w.

 

┬ž  41

 

1.      Za prawid┼éow─ů gospodark─Ö finansow─ů gminy odpowiada W├│jt.

2.      Gospodarka finansowa jest jawna.

3.      W├│jt informuje mieszka┼äc├│w gminy o za┼éo┼╝eniach projektu bud┼╝etu, kierunkach  polityki spo┼éecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych .

4.      W├│jt og┼éasza uchwa┼é─Ö bud┼╝etow─ů i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla akt├│w prawa miejscowego.

 

 

Rozdzia┼é   VIII

 

Akty prawa miejscowego

 

 

┬ž  42

 

1.      Na podstawie upowa┼╝nie┼ä ustawowych  gminie przys┼éuguje prawo stanowienia akt├│w prawa miejscowego obowi─ůzuj─ůcych na obszarze gminy .

2.      Rada mo┼╝e wydawa─ç akty prawa miejscowego w zakresie :

-        wewn─Ötrznego ustroju gminy oraz so┼éectw ,

-        organizacji urz─Öd├│w i instytucji gminnych ,

-        zasad zarz─ůdu mieniem gminy ,

-        zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt├│w u┼╝yteczno┼Ťci publicznej .

3.      W zakresie nieuregulowanym w przepisach prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego Rada mo┼╝e wydawa─ç przepisy porz─ůdkowe , je┼╝eli jest to niezb─Ödne dla ochrony ┼╝ycia lub zdrowia obywateli oraz do zapewnienia porz─ůdku , spokoju i bezpiecze┼ästwa publicznego . W przypadku nie cierpi─ůcym zw┼éoki  przepisy porz─ůdkowe mo┼╝e wyda─ç w├│jt w formie uchwa┼éy , kt├│ra podlega zatwierdzeniu na najbli┼╝szej sesji Rady .

4.      Akty prawa miejscowego Rada ustanawia w formie uchwa┼é .

 

 

┬ž  43

 

1.      Akty prawa miejscowego wchodz─ů w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia ich og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Dolno┼Ťl─ůskiego, chyba ┼╝e akt przewiduje d┼éu┼╝szy termin .

2.      Przepisy porz─ůdkowe wchodz─ů w ┼╝ycie po up┼éywie 3 dni od dnia ich og┼éoszenia w drodze obwieszcze┼ä na tablicy og┼éosze┼ä w Urz─Ödzie Gminy i so┼éectwach. W uzasadnionych przypadkach przepisy porz─ůdkowe mog─ů wchodzi─ç w terminie kr├│tszym ni┼╝ 3 dni, a w przypadku mo┼╝liwo┼Ťci spowodowania nieodwracalnego zagro┼╝enia, ┼╝ycia , zdrowia czy mienia – z dniem ich og┼éoszenia . Przepisy porz─ůdkowe podlegaj─ů og┼éoszeniu w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Dolno┼Ťl─ůskiego.

3.      W├│jt przesy┼éa przepisy porz─ůdkowe do wiadomo┼Ťci w├│jtom s─ůsiednich gmin i staro┼Ťcie powiatu , w kt├│rym le┼╝y gmina , nast─Öpnego dnia po ich ustanowieniu . Rada Gminy w uchwale zawieraj─ůcej przepisy gminne mo┼╝e ustali─ç dodatkowe miejsca ich og┼éaszania.

4.      Urz─ůd Gminy prowadzi zbi├│r przepis├│w gminnych, kt├│ry znajduje si─Ö do wgl─ůdu w biurze Rady oraz udost─Öpniany b─Ödzie do powszechnego wgl─ůdu od 2002 roku w Bibliotece Publicznej w Dziadowej K┼éodzie.

 

 

Rozdzia┼é   IX

 

Pracownicy samorz─ůdowi

 

 

┬ž  44

 

 

1.      Pracownikiem samorz─ůdowym z wyboru jest w├│jt.

2.      Pracownikami samorz─ůdowymi z powo┼éania s─ů:

-        Z-ca W├│jta

-        Skarbnik Gminy

-        Sekretarz Gminy

 

┬ž  45

 

1.      Mianowanie , jako forma nawi─ůzania stosunku pracy , stosowane jest wobec kierownik├│w referat├│w w Urz─Ödzie Gminy .

2.      Prawo mianowania , zlecania mianowanym pracownikom samorz─ůdowym  czasowego wykonywania innej pracy ni┼╝ okre┼Ťlana w akcie mianowania nale┼╝y  do W├│jta .

3.      Pracownik samorz─ůdowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym . Oceny dokonuje W├│jt bior─ůc pod uwag─Ö spos├│b wywi─ůzywania si─Ö z powierzonych obowi─ůzk├│w i dyscyplin─Ö pracownika . Od oceny kwalifikacyjnej – negatywnej pracownik mo┼╝e , w terminie 7 dni , odwo┼éa─ç si─Ö do Rady Gminy , kt├│ra po zbadaniu sprawy rozstrzyga o ocenie.

 

 

Rozdzia┼é    X

 

Postanowienia przej┼Ťciowe i ko┼äcowe

 

 

┬ž  46

 

Do zmiany statutu stosuje si─Ö przepisy dotycz─ůce jego uchwalenia .

 

┬ž  47

 

Z dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie niniejszego statutu traci moc obowi─ůzuj─ůc─ů dotychczasowy statut gminy   uchwalony przez Rad─Ö Gminy Dziadowa k┼éoda  uchwa┼é─ů Nr XXVIII /172 /01 z dnia 30 pa┼║dziernika 2001 roku.      

 

┬ž  48

 

Statut wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Dolno┼Ťl─ůskiego.

 

 

                                                                                            Przewodnicz─ůcy Rady Gminy

 

                                                                                                   Eugeniusz Wieczorek

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2003-08-26 15:14:02
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2005-09-16 09:58:55 »
drukuj wy┼Ťlij link  

Dokumenty do pobrania:
 94MAPA
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202339