Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacja o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie i Jednostkach Organizacyjnych:
Procedura naboru

USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorz─ůdowych

 

Rozdzia┼é  1

Przepisy og├│lne

 

Art.  1. [Przedmiot ustawy]

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zada┼ä publicznych przez samorz─ůd terytorialny ustanawia si─Ö przepisy prawa pracy okre┼Ťlaj─ůce status prawny pracownik├│w samorz─ůdowych.

 

Art.  2. [Zakres podmiotowy ustawy]

Przepisy ustawy stosuje si─Ö do pracownik├│w samorz─ůdowych zatrudnionych w:

1)  urz─Ödach marsza┼ékowskich oraz wojew├│dzkich samorz─ůdowych jednostkach organizacyjnych;

2)  starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3)  urz─Ödach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach bud┼╝etowych i samorz─ůdowych zak┼éadach bud┼╝etowych;

4)  biurach (ich odpowiednikach) zwi─ůzk├│w jednostek samorz─ůdu terytorialnego oraz samorz─ůdowych zak┼éad├│w bud┼╝etowych utworzonych przez te zwi─ůzki;

5)  biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorz─ůdu terytorialnego.

 

Art.  3. [Wy┼é─ůczenie stosowania ustawy]

Przepis├│w ustawy nie stosuje si─Ö do pracownik├│w zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, kt├│rych status prawny okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy.

 

Art.  4. [Podstawa zatrudnienia pracownik├│w samorz─ůdowych]

1. Pracownicy samorz─ůdowi s─ů zatrudniani na podstawie:

1)  wyboru:

a)  w urz─Ödzie marsza┼ékowskim: marsza┼éek wojew├│dztwa, wicemarsza┼éek oraz pozostali cz┼éonkowie zarz─ůdu wojew├│dztwa - je┼╝eli statut wojew├│dztwa tak stanowi,

b)  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali cz┼éonkowie zarz─ůdu powiatu - je┼╝eli statut powiatu tak stanowi,

c)  w urz─Ödzie gminy: w├│jt (burmistrz, prezydent miasta),

d)  w zwi─ůzkach jednostek samorz─ůdu terytorialnego: przewodnicz─ůcy zarz─ůdu zwi─ůzku i pozostali cz┼éonkowie zarz─ůdu - je┼╝eli statut zwi─ůzku tak stanowi,

e)  w urz─Ödzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zast─Öpca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali cz┼éonkowie zarz─ůdu dzielnicy m.st. Warszawy;

2)  powo┼éania - zast─Öpca w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik wojew├│dztwa;

3)  umowy o prac─Ö - pozostali pracownicy samorz─ůdowi.

 

2. Pracownicy samorz─ůdowi s─ů zatrudniani na stanowiskach:

1)  urz─Ödniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz─Ödniczych;

2)  doradc├│w i asystent├│w;

3)  pomocniczych i obs┼éugi.

 

Art.  5. [Sekretarz gminy, powiatu, wojew├│dztwa]

1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej "sekretarzem".

1a. Nab├│r kandydat├│w na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza si─Ö nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 3 miesi─Öcy od zwolnienia stanowiska.

1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie mo┼╝e nast─ůpi─ç w drodze powierzenia pe┼énienia obowi─ůzk├│w. Przepisu art. 21 nie stosuje si─Ö.

2. Na stanowisku sekretarza mo┼╝e by─ç zatrudniona osoba posiadaj─ůca co najmniej czteroletni sta┼╝ pracy na stanowisku urz─Ödniczym w jednostkach, o kt├│rych mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni sta┼╝ pracy na kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym w tych jednostkach lub osoba posiadaj─ůca co najmniej czteroletni sta┼╝ pracy na stanowisku urz─Ödniczym w jednostkach, o kt├│rych mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni sta┼╝ pracy na kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym w innych jednostkach sektora finans├│w publicznych.

3. Sekretarz podlega bezpo┼Ťrednio kierownikowi urz─Ödu.

4. Kierownik urz─Ödu mo┼╝e upowa┼╝ni─ç sekretarza do wykonywania w jego imieniu zada┼ä, w szczeg├│lno┼Ťci z zakresu zapewnienia w┼éa┼Ťciwej organizacji pracy urz─Ödu oraz realizowania polityki zarz─ůdzania zasobami ludzkimi.

5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynale┼╝no┼Ťci do nich.

 

Art.  6. [Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorz─ůdowego]

1. Pracownikiem samorz─ůdowym mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra:

1)  jest obywatelem polskim, z zastrze┼╝eniem art. 11 ust. 2 i 3;

2)  ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych;

3)  posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na okre┼Ťlonym stanowisku.

 

2. Pracownikiem samorz─ůdowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powo┼éania mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra spe┼énia wymagania okre┼Ťlone w ust. 1 oraz nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe.

3. Pracownikiem samorz─ůdowym zatrudnionym na podstawie umowy o prac─Ö na stanowisku urz─Ödniczym, doradcy lub asystenta mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra spe┼énia wymagania okre┼Ťlone w ust. 1 oraz dodatkowo:

1)  posiada co najmniej wykszta┼écenie ┼Ťrednie;

2)  nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe;

3)  cieszy si─Ö nieposzlakowan─ů opini─ů.

4. Pracownikiem samorz─ůdowym zatrudnionym na podstawie umowy o prac─Ö na kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra spe┼énia wymagania okre┼Ťlone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

1)  posiada co najmniej trzyletni sta┼╝ pracy lub wykonywa┼éa przez co najmniej 3 lata dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

2)  posiada wykszta┼écenie wy┼╝sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis├│w o szkolnictwie wy┼╝szym.

 

Art.  6a. [Odwo┼éanie lub rozwi─ůzanie umowy o prac─Ö w przypadku skazania]

W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe zast─Öpcy w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, cz┼éonka zarz─ůdu powiatu, marsza┼éka wojew├│dztwa, wicemarsza┼éka wojew├│dztwa, cz┼éonka zarz─ůdu wojew├│dztwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika wojew├│dztwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza wojew├│dztwa, przewodnicz─ůcego zarz─ůdu zwi─ůzku jednostek samorz─ůdu terytorialnego, cz┼éonka zarz─ůdu zwi─ůzku jednostek samorz─ůdu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zast─Öpcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, cz┼éonka zarz─ůdu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorz─ůdowego zatrudnionego na podstawie umowy o prac─Ö na stanowisku urz─Ödniczym, doradcy lub asystenta w┼éa┼Ťciwy organ jednostki samorz─ůdu terytorialnego lub zwi─ůzku jednostek samorz─ůdu terytorialnego albo podmiot wykonuj─ůcy czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorz─ůdowego odwo┼éuje go lub rozwi─ůzuje z nim umow─Ö o prac─Ö za wypowiedzeniem najp├│┼║niej po up┼éywie miesi─ůca od dnia, w kt├│rym uzyska┼é informacj─Ö o fakcie prawomocnego skazania.

 

Art.  7. [Podmioty wykonuj─ůce czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy]

Czynno┼Ťci w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o kt├│rych mowa w art. 2, z zastrze┼╝eniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonuj─ů:

1)  w├│jt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zast─Öpcy w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierownik├│w gminnych jednostek organizacyjnych;

2)  przewodnicz─ůcy zgromadzenia zwi─ůzku jednostek samorz─ůdu terytorialnego - wobec cz┼éonk├│w zarz─ůdu tego zwi─ůzku;

3)  w├│jt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza┼éek wojew├│dztwa w urz─Ödzie jednostki samorz─ůdu terytorialnego - wobec pozosta┼éych pracownik├│w urz─Ödu oraz wobec kierownik├│w samorz─ůdowych jednostek organizacyjnych innych ni┼╝ wymienione w pkt 1 i 2;

4)  kierownik jednostki organizacyjnej - za inne ni┼╝ wymienione w pkt 1-3 jednostki.

 

Art.  8. [Czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec w├│jta]

1. Pracodawc─ů w├│jta jest urz─ůd gminy.

2. Czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta), zwi─ůzane z nawi─ůzaniem i rozwi─ůzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodnicz─ůcy rady gminy, a pozosta┼ée czynno┼Ťci - wyznaczona przez w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zast─Öpuj─ůca lub sekretarz gminy, z tym ┼╝e wynagrodzenie w├│jta ustala rada gminy, w drodze uchwa┼éy.

 

Art.  9. [Czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec starosty, wicestarosty, cz┼éonk├│w zarz─ůdu powiatu]

1. Pracodawc─ů starosty, wicestarosty i cz┼éonk├│w zarz─ůdu powiatu jest starostwo powiatowe.

2. Czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec starosty, zwi─ůzane z nawi─ůzaniem i rozwi─ůzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodnicz─ůcy rady powiatu, a pozosta┼ée czynno┼Ťci - wyznaczona przez starost─Ö osoba zast─Öpuj─ůca lub sekretarz powiatu, z tym ┼╝e wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwa┼éy.

3. Czynno┼Ťci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozosta┼éych cz┼éonk├│w zarz─ůdu powiatu wykonuje starosta powiatu.

 

Art.  10. [Czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec marsza┼éka, wicemarsza┼éka i cz┼éonk├│w zarz─ůdu wojew├│dztwa]

1. Pracodawc─ů marsza┼éka, wicemarsza┼éka i cz┼éonk├│w zarz─ůdu wojew├│dztwa jest urz─ůd marsza┼ékowski.

2. Czynno┼Ťci z zakresu prawa pracy wobec marsza┼éka wojew├│dztwa, zwi─ůzane z nawi─ůzaniem i rozwi─ůzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodnicz─ůcy sejmiku wojew├│dztwa, a pozosta┼ée czynno┼Ťci - wyznaczona przez marsza┼éka osoba zast─Öpuj─ůca lub sekretarz wojew├│dztwa, z tym ┼╝e wynagrodzenie marsza┼éka wojew├│dztwa ustala sejmik wojew├│dztwa, w drodze uchwa┼éy.

3. Czynno┼Ťci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozosta┼éych cz┼éonk├│w zarz─ůdu wojew├│dztwa wykonuje marsza┼éek wojew├│dztwa.

 

Rozdzia┼é  2

Nawi─ůzanie z pracownikiem samorz─ůdowym zatrudnianym na podstawie umowy o prac─Ö stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy

 

Art.  11. [Nab├│r kandydat├│w na wolne stanowiska urz─Ödnicze]

1. Nab├│r kandydat├│w na wolne stanowiska urz─Ödnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz─Ödnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Kierownik jednostki, o kt├│rej mowa w art. 2, upowszechniaj─ůc informacje o wolnych stanowiskach urz─Ödniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz─Ödniczych, wskazuje stanowiska, o kt├│re poza obywatelami polskimi mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa┼ästw, kt├│rym na podstawie um├│w mi─Ödzynarodowych lub przepis├│w prawa wsp├│lnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba nieposiadaj─ůca obywatelstwa polskiego mo┼╝e zosta─ç zatrudniona na stanowisku, na kt├│rym wykonywana praca nie polega na bezpo┼Ťrednim lub po┼Ťrednim udziale w wykonywaniu w┼éadzy publicznej i funkcji maj─ůcych na celu ochron─Ö generalnych interes├│w pa┼ästwa, je┼╝eli posiada znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego potwierdzon─ů dokumentem okre┼Ťlonym w przepisach o s┼éu┼╝bie cywilnej.

 

Art.  12. [Wolne stanowiska urz─Ödnicze]

1. Wolnym stanowiskiem urz─Ödniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urz─Ödniczym, jest stanowisko, na kt├│re, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie zosta┼é przeniesiony pracownik samorz─ůdowy zatrudniony na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, posiadaj─ůcy kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie zosta┼é przeprowadzony na to stanowisko nab├│r albo na kt├│rym mimo przeprowadzonego naboru nie zosta┼é zatrudniony pracownik.

2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zast─Öpstwo w zwi─ůzku z usprawiedliwion─ů nieobecno┼Ťci─ů pracownika samorz─ůdowego.

 

Art.  13. [Og┼éoszenie o wolnym stanowisku urz─Ödniczym]

1. Og┼éoszenie o wolnym stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, oraz o naborze kandydat├│w na to stanowisko umieszcza si─Ö w Biuletynie Informacji Publicznej, o kt├│rym mowa w ustawie z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w kt├│rej jest prowadzony nab├│r.

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1)  nazw─Ö i adres jednostki;

2)  okre┼Ťlenie stanowiska;

3)  okre┼Ťlenie wymaga┼ä zwi─ůzanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, kt├│re z nich s─ů niezb─Ödne, a kt├│re dodatkowe;

4)  wskazanie zakresu zada┼ä wykonywanych na stanowisku;

4a)  informacj─Ö o warunkach pracy na danym stanowisku;

4b)  informacj─Ö, czy w miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia og┼éoszenia wska┼║nik zatrudnienia os├│b niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis├│w o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu os├│b niepe┼énosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

5)  wskazanie wymaganych dokument├│w;

6)  okre┼Ťlenie terminu i miejsca sk┼éadania dokument├│w.

2a. Wymagania, o kt├│rych mowa w ust. 2 pkt 3, okre┼Ťla si─Ö w spos├│b nast─Öpuj─ůcy:

1)  wymagania niezb─Ödne to wymagania konieczne do podj─Öcia pracy na danym stanowisku;

2)  wymagania dodatkowe to pozosta┼ée wymagania, pozwalaj─ůce na optymalne wykonywanie zada┼ä na danym stanowisku.

2b. Kandydat, kt├│ry zamierza skorzysta─ç z uprawnienia, o kt├│rym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowi─ůzany do z┼éo┼╝enia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç.

3. Termin do sk┼éadania dokument├│w okre┼Ťlony w og┼éoszeniu o naborze, nie mo┼╝e by─ç kr├│tszy ni┼╝ 10 dni od dnia opublikowania tego og┼éoszenia w Biuletynie.

4. Informacje o kandydatach, kt├│rzy zg┼éosili si─Ö do naboru, stanowi─ů informacj─Ö publiczn─ů w zakresie obj─Ötym wymaganiami zwi─ůzanymi ze stanowiskiem okre┼Ťlonym w og┼éoszeniu o naborze.

 

Art.  13a. [Nab├│r. Zatrudnianie os├│b niepe┼énosprawnych]

1. W toku naboru komisja wy┼éania nie wi─Öcej ni┼╝ pi─Öciu najlepszych kandydat├│w, spe┼éniaj─ůcych wymagania niezb─Ödne oraz w najwi─Ökszym stopniu spe┼éniaj─ůcych wymagania dodatkowe, kt├│rych przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2. Je┼╝eli w jednostce wska┼║nik zatrudnienia os├│b niepe┼énosprawnych, w rozumieniu przepis├│w o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu os├│b niepe┼énosprawnych, w miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia og┼éoszenia o naborze, jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%, pierwsze┼ästwo w zatrudnieniu na stanowiskach urz─Ödniczych, z wy┼é─ůczeniem kierowniczych stanowisk urz─Ödniczych, przys┼éuguje osobie niepe┼énosprawnej, o ile znajduje si─Ö w gronie os├│b, o kt├│rych mowa w ust. 1.

 

Art.  14. [Protok├│┼é z przeprowadzonego naboru]

1. Z przeprowadzonego naboru kandydat├│w sporz─ůdza si─Ö protok├│┼é.

2. Protokół zawiera:

1)  okre┼Ťlenie stanowiska, na kt├│re by┼é przeprowadzany nab├│r, liczb─Ö kandydat├│w oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego nie wi─Öcej ni┼╝ pi─Öciu najlepszych kandydat├│w wraz ze wskazaniem kandydat├│w niepe┼énosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje si─Ö przepis art. 13a ust. 2, przedstawianych kierownikowi jednostki;

2)  liczb─Ö nades┼éanych ofert na stanowisko, w tym liczb─Ö ofert spe┼éniaj─ůcych wymagania formalne;

3)  informacj─Ö o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4)  uzasadnienie dokonanego wyboru;

5)  sk┼éad komisji przeprowadzaj─ůcej nab├│r.

 

Art.  15. [Informacja o wyniku naboru]

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o kt├│rej mowa w ust. 1, zawiera:

1)  nazw─Ö i adres jednostki;

2)  okre┼Ťlenie stanowiska;

3)  imi─Ö i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego;

4)  uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygni─Öcia naboru na stanowisko.

3. Je┼╝eli w ci─ůgu 3 miesi─Öcy od dnia nawi─ůzania stosunku pracy z osob─ů wy┼éonion─ů w drodze naboru istnieje konieczno┼Ť─ç ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, mo┼╝liwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spo┼Ťr├│d kandydat├│w, o kt├│rych mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje si─Ö odpowiednio.

 

Art.  16. [Nawi─ůzanie stosunku pracy]

1. Stosunek pracy pracownika samorz─ůdowego zatrudnionego na podstawie umowy o prac─Ö nawi─ůzuje si─Ö na czas nieokre┼Ťlony lub na czas okre┼Ťlony. Je┼╝eli zachodzi konieczno┼Ť─ç zast─Öpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno┼Ťci w pracy, pracodawca mo┼╝e w tym celu zatrudni─ç innego pracownika na podstawie umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony, obejmuj─ůcy czas tej nieobecno┼Ťci.

2.  1  W przypadku os├│b podejmuj─ůcych po raz pierwszy prac─Ö na stanowisku urz─Ödniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, w jednostkach, o kt├│rych mowa w art. 2, umow─Ö o prac─Ö zawiera si─Ö na czas okre┼Ťlony, nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy.

3. Przez osob─Ö podejmuj─ůc─ů po raz pierwszy prac─Ö, o kt├│rej mowa w ust. 2, rozumie si─Ö osob─Ö, kt├│ra nie by┼éa wcze┼Ťniej zatrudniona w jednostkach, o kt├│rych mowa w art. 2, na czas nieokre┼Ťlony albo na czas okre┼Ťlony, d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, i nie odby┼éa s┼éu┼╝by przygotowawczej zako┼äczonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

Art.  17. [Doradcy i asystenci]

1. W├│jt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marsza┼éek wojew├│dztwa mog─ů zatrudnia─ç osoby na stanowiskach doradc├│w i asystent├│w odpowiednio w urz─Ödzie gminy, starostwie powiatowym i urz─Ödzie marsza┼ékowskim.

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka.

3. Wcze┼Ťniejsze rozwi─ůzanie umowy o prac─Ö mo┼╝e by─ç dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

4. Liczba zatrudnionych doradc├│w i asystent├│w nie mo┼╝e przekroczy─ç:

1)  w gminach do 20 000 mieszka┼äc├│w - 3 osoby;

2)  w gminach do 100 000 mieszka┼äc├│w oraz powiatach - 5 os├│b;

3)  w pozosta┼éych gminach oraz wojew├│dztwach - 7 os├│b.

 

Art.  18. [┼Ülubowanie]

1. Przed przyst─ůpieniem do wykonywania obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych, z zastrze┼╝eniem art. 19 ust. 9, pracownik samorz─ůdowy zatrudniony na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, sk┼éada w obecno┼Ťci kierownika jednostki lub sekretarza ┼Ťlubowanie o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: "┼Ülubuj─Ö uroczy┼Ťcie, ┼╝e na zajmowanym stanowisku b─Öd─Ö s┼éu┼╝y─ç pa┼ästwu polskiemu i wsp├│lnocie samorz─ůdowej, przestrzega─ç porz─ůdku prawnego i wykonywa─ç sumiennie powierzone mi zadania". Do tre┼Ťci ┼Ťlubowania mog─ů by─ç dodane s┼éowa "Tak mi dopom├│┼╝ B├│g". Z┼éo┼╝enie ┼Ťlubowania pracownik potwierdza podpisem.

2. Odmowa z┼éo┼╝enia ┼Ťlubowania, o kt├│rym mowa w ust. 1, powoduje wyga┼Ťni─Öcie stosunku pracy.

 

Art.  19. [S┼éu┼╝ba przygotowawcza]

1. Dla pracownika, o kt├│rym mowa w art. 16 ust. 2, w czasie trwania zawartej z nim umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony organizuje si─Ö s┼éu┼╝b─Ö przygotowawcz─ů, z zastrze┼╝eniem ust. 5.

2. Decyzj─Ö w sprawie skierowania do s┼éu┼╝by przygotowawczej i jej zakresu podejmuje kierownik jednostki, w kt├│rej pracownik jest zatrudniony, bior─ůc pod uwag─Ö poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z opisu stanowiska oraz na podstawie opinii osoby kieruj─ůcej kom├│rk─ů organizacyjn─ů, w kt├│rej pracownik jest zatrudniony.

3. S┼éu┼╝ba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do nale┼╝ytego wykonywania obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych.

4. S┼éu┼╝ba przygotowawcza trwa nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ 3 miesi─ůce i ko┼äczy si─Ö egzaminem.

5. Na umotywowany wniosek osoby kieruj─ůcej kom├│rk─ů organizacyjn─ů, w kt├│rej pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki mo┼╝e zwolni─ç z obowi─ůzku odbywania s┼éu┼╝by przygotowawczej pracownika, kt├│rego wiedza lub umiej─Ötno┼Ťci umo┼╝liwiaj─ů nale┼╝yte wykonywanie obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych.

6. Pozytywny wynik egzaminu ko┼äcz─ůcego s┼éu┼╝b─Ö przygotowawcz─ů jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

7. Zwolnienie, o kt├│rym mowa w ust. 5, nie wy┼é─ůcza stosowania ust. 6.

8. Kierownik jednostki, o kt├│rej mowa w art. 2, okre┼Ťli, w drodze zarz─ůdzenia, szczeg├│┼éowy spos├│b przeprowadzania s┼éu┼╝by przygotowawczej i organizowania egzaminu ko┼äcz─ůcego t─Ö s┼éu┼╝b─Ö.

9. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o kt├│rym mowa w ust. 6, przed zawarciem nowej umowy o prac─Ö, pracownik sk┼éada ┼Ťlubowanie.

 

Art.  20. [Awans wewn─Ötrzny]

1. Pracownik samorz─ůdowy, kt├│ry wykazuje inicjatyw─Ö w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowi─ůzki, mo┼╝e zosta─ç przeniesiony na wy┼╝sze stanowisko (awans wewn─Ötrzny).

2. Awans wewn─Ötrzny mo┼╝e zosta─ç dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3.

 

Art.  21. [Powierzenie wykonywania innej pracy]

Je┼╝eli wymagaj─ů tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorz─ůdowemu mo┼╝na powierzy─ç, na okres do 3 miesi─Öcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy ni┼╝ okre┼Ťlona w umowie o prac─Ö, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przys┼éuguje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie ni┼╝sze od dotychczasowego.

 

Art.  22. [Przeniesienie do pracy w innej jednostce]

1. Pracownika samorz─ůdowego zatrudnionego na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, mo┼╝na na jego wniosek lub za jego zgod─ů przenie┼Ť─ç do pracy w innej jednostce, o kt├│rej mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowo┼Ťci, w ka┼╝dym czasie, je┼╝eli nie narusza to wa┼╝nego interesu jednostki, kt├│ra dotychczas zatrudnia┼éa pracownika samorz─ůdowego, oraz przemawiaj─ů za tym wa┼╝ne potrzeby po stronie jednostki przejmuj─ůcej.

2. Przeniesienia dokonuje si─Ö w drodze porozumienia pracodawc├│w.

3. W przypadku przeniesienia pracownika samorz─ůdowego zatrudnionego na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozosta┼é─ů dokumentacj─ů w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy przekazuje si─Ö do jednostki, w kt├│rej pracownik ma by─ç zatrudniony.

 

Art.  23. [Przeniesienie na inne stanowisko]

1. W przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorz─ůdowego zatrudnionego na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, mo┼╝na przenie┼Ť─ç na inne stanowisko odpowiadaj─ůce jego kwalifikacjom, je┼╝eli ze wzgl─Ödu na likwidacj─Ö zajmowanego przez niego stanowiska nie jest mo┼╝liwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Pracownik, o kt├│rym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, je┼╝eli jest ono wy┼╝sze od wynagrodzenia przys┼éuguj─ůcego na nowym stanowisku przez okres 6 miesi─Öcy nast─Öpuj─ůcych po miesi─ůcu, w kt├│rym pracownik zosta┼é przeniesiony na nowe stanowisko.

 

Rozdzia┼é  3

Obowi─ůzki pracownika samorz─ůdowego

 

Art.  24. [Podstawowe i szczeg├│┼éowe obowi─ůzki pracownika samorz─ůdowego]

1. Do podstawowych obowi─ůzk├│w pracownika samorz─ůdowego nale┼╝y dba┼éo┼Ť─ç o wykonywanie zada┼ä publicznych oraz o ┼Ťrodki publiczne, z uwzgl─Ödnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interes├│w obywateli.

2. Do obowi─ůzk├│w pracownika samorz─ůdowego nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1)  przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepis├│w prawa;

2)  wykonywanie zada┼ä sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udost─Öpnianie dokument├│w znajduj─ůcych si─Ö w posiadaniu jednostki, w kt├│rej pracownik jest zatrudniony, je┼╝eli prawo tego nie zabrania;

4)  dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)  zachowanie uprzejmo┼Ťci i ┼╝yczliwo┼Ťci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podw┼éadnymi oraz wsp├│┼épracownikami;

6)  zachowanie si─Ö z godno┼Ťci─ů w miejscu pracy i poza nim;

7)  sta┼ée podnoszenie umiej─Ötno┼Ťci i kwalifikacji zawodowych.

 

Art.  25. [Polecania s┼éu┼╝bowe]

1. Do obowi─ůzk├│w pracownika samorz─ůdowego nale┼╝y sumienne i staranne wykonywanie polece┼ä prze┼éo┼╝onego.

2. Je┼╝eli pracownik samorz─ůdowy jest przekonany, ┼╝e polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomy┼éki, jest on obowi─ůzany poinformowa─ç o tym na pi┼Ťmie swojego bezpo┼Ťredniego prze┼éo┼╝onego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowi─ůzany je wykona─ç, zawiadamiaj─ůc jednocze┼Ťnie kierownika jednostki, w kt├│rej jest zatrudniony.

3. Pracownik samorz─ůdowy nie wykonuje polecenia, je┼╝eli jest przekonany, ┼╝e prowadzi┼éoby to do pope┼énienia przest─Öpstwa, wykroczenia lub grozi┼éoby niepowetowanymi stratami, o czym niezw┼éocznie informuje kierownika jednostki, w kt├│rej jest zatrudniony.

 

Art.  26. [Zakaz podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej mi─Ödzy osobami bliskimi]

Ma┼é┼╝onkowie oraz osoby pozostaj─ůce ze sob─ů w stosunku pokrewie┼ästwa do drugiego stopnia w┼é─ůcznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mog─ů by─ç zatrudnieni w jednostkach, o kt├│rych mowa w art. 2, je┼╝eli powsta┼éby mi─Ödzy tymi osobami stosunek bezpo┼Ťredniej podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej.

 

Art.  27. [Oceny okresowe]

1. Pracownik samorz─ůdowy zatrudniony na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej "ocen─ů".

2. Oceny na pi┼Ťmie dokonuje bezpo┼Ťredni prze┼éo┼╝ony pracownika samorz─ůdowego, nie rzadziej ni┼╝ raz na 2 lata i nie cz─Ö┼Ťciej ni┼╝ raz na 6 miesi─Öcy.

3. Ocena dotyczy wywi─ůzywania si─Ö przez pracownika samorz─ůdowego z obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z zakresu czynno┼Ťci na zajmowanym stanowisku oraz obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 24 i art. 25 ust. 1.

4. Bezpo┼Ťredni prze┼éo┼╝ony niezw┼éocznie dor─Öcza ocen─Ö pracownikowi samorz─ůdowemu oraz kierownikowi jednostki, w kt├│rej pracownik jest zatrudniony.

5. Pracownikowi samorz─ůdowemu od dokonanej oceny przys┼éuguje odwo┼éanie do kierownika jednostki, w kt├│rej pracownik jest zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia dor─Öczenia oceny.

6. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia.

7. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.

8. W przypadku uzyskania przez pracownika samorz─ůdowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje si─Ö nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie 3 miesi─Öcy od dnia zako┼äczenia poprzedniej oceny.

9. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, o kt├│rej mowa w ust. 8, skutkuje rozwi─ůzaniem umowy o prac─Ö, z zachowaniem okres├│w wypowiedzenia.

 

Art.  28. [Zasady dokonywania ocen okresowych]

Kierownik jednostki, o kt├│rej mowa w art. 2, okre┼Ťli, w drodze zarz─ůdzenia, spos├│b dokonywania okresowych ocen, okresy, za kt├│re jest sporz─ůdzana ocena, kryteria, na podstawie kt├│rych jest sporz─ůdzana ocena, oraz skal─Ö ocen, bior─ůc pod uwag─Ö potrzeb─Ö prawid┼éowego dokonywania tych ocen oraz specyfik─Ö funkcjonowania jednostki.

 

Art.  29. [Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych]

1. Pracownicy samorz─ůdowi uczestnicz─ů w r├│┼╝nych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

2. W planach finansowych jednostek, o kt├│rych mowa w art. 2, przewiduje si─Ö ┼Ťrodki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

 

Art.  30. [Zakaz wykonywania zaj─Ö─ç sprzecznych z obowi─ůzkami ustawowymi]

1. Pracownik samorz─ůdowy zatrudniony na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, nie mo┼╝e wykonywa─ç zaj─Ö─ç pozostaj─ůcych w sprzeczno┼Ťci lub zwi─ůzanych z zaj─Öciami, kt├│re wykonuje w ramach obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych, wywo┼éuj─ůcych uzasadnione podejrzenie o stronniczo┼Ť─ç lub interesowno┼Ť─ç oraz zaj─Ö─ç sprzecznych z obowi─ůzkami wynikaj─ůcymi z ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorz─ůdowego kt├│regokolwiek z zakaz├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1, niezw┼éocznie rozwi─ůzuje si─Ö z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 ┬ž 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwo┼éuje si─Ö go ze stanowiska.

 

Art.  31. [O┼Ťwiadczenie o prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej]

1. Pracownik samorz─ůdowy zatrudniony na stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, jest obowi─ůzany z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

2. W przypadku prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej pracownik jest obowi─ůzany okre┼Ťli─ç jej charakter. Pracownik ten jest r├│wnie┼╝ obowi─ůzany sk┼éada─ç odr─Öbne o┼Ťwiadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

3. Pracownik samorz─ůdowy, o kt├│rym mowa w ust. 1, jest obowi─ůzany z┼éo┼╝y─ç kierownikowi jednostki, w kt├│rej jest zatrudniony, o┼Ťwiadczenie o prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podj─Öcia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej lub zmiany jej charakteru.

4. W przypadku niez┼éo┼╝enia w terminie o┼Ťwiadczenia o prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na pracownika samorz─ůdowego, o kt├│rym mowa w ust. 1, jest nak┼éadana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 ┬ž 2 i art. 110-113 Kodeksu pracy stosuje si─Ö odpowiednio.

5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w o┼Ťwiadczeniu o prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej powoduje odpowiedzialno┼Ť─ç na podstawie art. 233 ┬ž 1 Kodeksu karnego.

 

Art.  32. [O┼Ťwiadczenie o stanie maj─ůtkowym]

1. Na ┼╝─ůdanie osoby upowa┼╝nionej do dokonywania czynno┼Ťci w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorz─ůdowy zatrudniony na stanowisku urz─Ödniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, jest obowi─ůzany z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o stanie maj─ůtkowym.

2. Analizy danych zawartych w o┼Ťwiadczeniu dokonuje kierownik jednostki, w kt├│rej pracownik samorz─ůdowy jest zatrudniony.

3. Pracownik samorz─ůdowy, o kt├│rym mowa w ust. 1, sk┼éada o┼Ťwiadczenie o stanie maj─ůtkowym wed┼éug wzoru o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego okre┼Ťlonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z p├│┼║n. zm.) dla w├│jta, zast─Öpcy w├│jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz─ůdzaj─ůcej i cz┼éonka organu zarz─ůdzaj─ůcego gminn─ů osob─ů prawn─ů oraz osoby wydaj─ůcej decyzje administracyjne w imieniu w├│jta.

 

Art.  33. [Doradcy i asystenci]

Przepisy art. 31 i 32 stosuje si─Ö odpowiednio do doradc├│w i asystent├│w.

 

Art.  34. [Pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powo┼éania]

1. Do pracownik├│w samorz─ůdowych, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, przepis├│w art. 27 oraz art. 31 i 32 nie stosuje si─Ö.

2. Do sekretarza nie stosuje si─Ö przepis├│w art. 31 i 32.

 

Art.  35. [Zawieszenie stosunku pracy]

1. Stosunek pracy pracownika samorz─ůdowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa.

2. W okresie zawieszenia pracownik samorz─ůdowy otrzymuje wynagrodzenie w wysoko┼Ťci po┼éowy wynagrodzenia przys┼éuguj─ůcego mu do dnia tymczasowego aresztowania.

3. W przypadku umorzenia post─Öpowania karnego albo wydania wyroku uniewinniaj─ůcego pracownikowi samorz─ůdowemu nale┼╝y wyp┼éaci─ç pozosta┼é─ů cz─Ö┼Ť─ç wynagrodzenia; nie dotyczy to warunkowego umorzenia post─Öpowania karnego.

 

Rozdzia┼é  4

Uprawnienia pracownika samorz─ůdowego

 

Art.  36. [Wynagrodzenie, dodatki i nagrody]

1. Pracownikowi samorz─ůdowemu przys┼éuguje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Pracownikowi samorz─ůdowemu przys┼éuguje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletni─ů prac─Ö, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w zwi─ůzku z przej┼Ťciem na emerytur─Ö lub rent─Ö z tytu┼éu niezdolno┼Ťci do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.

3. W├│jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staro┼Ťcie oraz marsza┼ékowi wojew├│dztwa przys┼éuguje dodatek specjalny.

4. Pracownikowi samorz─ůdowemu mo┼╝e zosta─ç przyznany dodatek funkcyjny.

5. Pracownikowi samorz─ůdowemu z tytu┼éu okresowego zwi─Ökszenia obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych lub powierzenia dodatkowych zada┼ä mo┼╝e zosta─ç przyznany dodatek specjalny.

6. Pracownikowi samorz─ůdowemu, o kt├│rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczeg├│lne osi─ůgni─Öcia w pracy zawodowej mo┼╝na przyzna─ç nagrod─Ö.

 

Art.  37. [Delegacja ustawowa - wymagania kwalifikacyjne, wynagrodzenia]

1. Rada Ministr├│w okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:

1)  wykaz stanowisk, z uwzgl─Ödnieniem podzia┼éu na stanowiska kierownicze urz─Ödnicze, urz─Ödnicze, pomocnicze i obs┼éugi oraz doradc├│w i asystent├│w;

2)  minimalne wymagania kwalifikacyjne niezb─Ödne do wykonywania pracy na poszczeg├│lnych stanowiskach;

3)  warunki i spos├│b wynagradzania pracownik├│w samorz─ůdowych, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczeg├│lnych stanowiskach;

4)  warunki i spos├│b wynagradzania pracownik├│w samorz─ůdowych, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5)  maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracownik├│w samorz─ůdowych, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

6)  wysoko┼Ť─ç dodatku specjalnego dla os├│b, o kt├│rych mowa w art. 36 ust. 3;

7)  warunki przyznawania i wyp┼éacania dodatku za wieloletni─ů prac─Ö;

8)  warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wyp┼éacania;

9)  warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w zwi─ůzku z przej┼Ťciem na emerytur─Ö lub rent─Ö z tytu┼éu niezdolno┼Ťci do pracy i jej wyp┼éacania.

 

2. Wydaj─ůc rozporz─ůdzenie, o kt├│rym mowa w ust. 1, Rada Ministr├│w bierze pod uwag─Ö w szczeg├│lno┼Ťci:

1)  rodzaj realizowanych zada┼ä i charakter czynno┼Ťci wykonywanych na poszczeg├│lnych stanowiskach;

2)  potrzeb─Ö posiadania przez pracownika samorz─ůdowego umiej─Ötno┼Ťci zawodowych i niezb─Ödnego do┼Ťwiadczenia;

3)  liczb─Ö mieszka┼äc├│w jednostki samorz─ůdu terytorialnego.

3. Maksymalne wynagrodzenie os├│b, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie mo┼╝e przekroczy─ç w okresie miesi─ůca siedmiokrotno┼Ťci kwoty bazowej okre┼Ťlonej w ustawie bud┼╝etowej dla os├│b zajmuj─ůcych kierownicze stanowiska pa┼ästwowe na podstawie przepis├│w ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta┼étowaniu wynagrodze┼ä w pa┼ästwowej sferze bud┼╝etowej oraz o zmianie niekt├│rych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z p├│┼║n. zm.).

 

Art.  38. [Dodatek za wieloletni─ů prac─Ö]

1. Dodatek za wieloletni─ů prac─Ö przys┼éuguje po 5 latach pracy w wysoko┼Ťci wynosz─ůcej 5% miesi─Öcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za ka┼╝dy dalszy rok pracy a┼╝ do osi─ůgni─Öcia 20% miesi─Öcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nagroda jubileuszowa przys┼éuguje w wysoko┼Ťci:

1)  po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesi─Öcznego;

2)  po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesi─Öcznego;

3)  po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesi─Öcznego;

4)  po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesi─Öcznego;

5)  po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesi─Öcznego;

6)  po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesi─Öcznego.

3. W zwi─ůzku z przej┼Ťciem na emerytur─Ö lub rent─Ö z tytu┼éu niezdolno┼Ťci do pracy przys┼éuguje jednorazowa odprawa w wysoko┼Ťci:

1)  po 10 latach pracy - dwumiesi─Öcznego wynagrodzenia;

2)  po 15 latach pracy - trzymiesi─Öcznego wynagrodzenia;

3)  po 20 latach pracy - sze┼Ťciomiesi─Öcznego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie, o kt├│rym mowa w ust. 2 i 3, oblicza si─Ö wed┼éug zasad obowi─ůzuj─ůcych przy ustalaniu ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego za urlop wypoczynkowy.

5. Do okres├│w pracy uprawniaj─ůcych do dodatku za wieloletni─ů prac─Ö, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w zwi─ůzku z przej┼Ťciem na emerytur─Ö lub rent─Ö z tytu┼éu niezdolno┼Ťci do pracy wlicza si─Ö wszystkie poprzednio zako┼äczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je┼╝eli z mocy odr─Öbnych przepis├│w podlegaj─ů one wliczeniu do okresu pracy, od kt├│rego zale┼╝─ů uprawnienia pracownicze.

 

Art.  39. [Regulamin wynagradzania]

1. Pracodawca w regulaminie wynagradzania okre┼Ťli, dla pracownik├│w samorz─ůdowych, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:

1)  wymagania kwalifikacyjne pracownik├│w samorz─ůdowych;

2)  szczeg├│┼éowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

 

2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o kt├│rym mowa w ust. 1, mo┼╝e okre┼Ťli─ç:

1)  warunki przyznawania oraz warunki i spos├│b wyp┼éacania premii i nagr├│d innych ni┼╝ nagroda jubileuszowa;

2)  warunki i spos├│b przyznawania dodatk├│w, o kt├│rych mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatk├│w.

3. W├│jt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marsza┼éek okre┼Ťli, w drodze zarz─ůdzenia, maksymalne miesi─Öczne wynagrodzenie kierownik├│w i zast─Öpc├│w kierownik├│w jednostek bud┼╝etowych oraz samorz─ůdowych zak┼éad├│w bud┼╝etowych.

 

Art.  40. [Odprawy]

1. W├│jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zast─Öpcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozosta┼éym cz┼éonkom zarz─ůdu dzielnicy m.st. Warszawy, staro┼Ťcie, wicestaro┼Ťcie, cz┼éonkom zarz─ůdu powiatu oraz marsza┼ékowi, wicemarsza┼ékowi i cz┼éonkom zarz─ůdu wojew├│dztwa, kt├│rych stosunek pracy zosta┼é rozwi─ůzany w zwi─ůzku z up┼éywem kadencji, przys┼éuguje odprawa w wysoko┼Ťci trzymiesi─Öcznego wynagrodzenia obliczonego wed┼éug zasad obowi─ůzuj─ůcych przy ustalaniu ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego za urlop wypoczynkowy.

2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje.

3. Do pracownika, o kt├│rym mowa w ust. 1, nie stosuje si─Ö przepisu art. 75 Kodeksu pracy.

 

Art.  41. [Delegacja s┼éu┼╝bowa]

Pracownikowi samorz─ůdowemu wykonuj─ůcemu na polecenie pracodawcy zadanie s┼éu┼╝bowe poza miejscowo┼Ťci─ů, w kt├│rej znajduje si─Ö siedziba pracodawcy, lub poza sta┼éym miejscem pracy przys┼éuguj─ů nale┼╝no┼Ťci na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach w sprawie wysoko┼Ťci oraz warunk├│w ustalania nale┼╝no┼Ťci przys┼éuguj─ůcych pracownikom samorz─ůdowej sfery bud┼╝etowej z tytu┼éu podr├│┼╝y s┼éu┼╝bowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

 

Art.  42. [Regulamin pracy. Czas pracy]

1. Regulamin pracy jednostki, o kt├│rej mowa w art. 2, okre┼Ťla porz─ůdek wewn─Ötrzny i rozk┼éad czasu pracy w spos├│b zapewniaj─ůcy obywatelom za┼éatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

2. Je┼╝eli wymagaj─ů tego potrzeby jednostki, w kt├│rej pracownik samorz─ůdowy jest zatrudniony, na polecenie prze┼éo┼╝onego wykonuje on prac─Ö w godzinach nadliczbowych, w tym w wyj─ůtkowych przypadkach tak┼╝e w porze nocnej oraz w niedziele i ┼Ťwi─Öta.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si─Ö do kobiet w ci─ů┼╝y oraz, bez ich zgody, do pracownik├│w samorz─ůdowych sprawuj─ůcych piecz─Ö nad osobami wymagaj─ůcymi sta┼éej opieki lub opiekuj─ůcych si─Ö dzie─çmi w wieku do o┼Ťmiu lat.

4. Pracownikowi samorz─ůdowemu za prac─Ö wykonywan─ů na polecenie prze┼éo┼╝onego w godzinach nadliczbowych przys┼éuguje, wed┼éug jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym ┼╝e wolny czas, na wniosek pracownika, mo┼╝e by─ç udzielony w okresie bezpo┼Ťrednio poprzedzaj─ůcym urlop wypoczynkowy lub po jego zako┼äczeniu.

 

Art.  43. [Odes┼éanie do przepis├│w kodeksu pracy]

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si─Ö odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

2. Spory ze stosunku pracy pracownik├│w samorz─ůdowych rozpoznaj─ů w┼éa┼Ťciwe s─ůdy pracy.

 

Rozdzia┼é  4a

Zmiany w podziale terytorialnym państwa

 

Art.  43a. [Pracownicy samorz─ůdowi jednostek samorz─ůdu terytorialnego ulegaj─ůcych przekszta┼éceniu]

 2  Z dniem utworzenia nowej jednostki samorz─ůdu terytorialnego powsta┼éej w wyniku po┼é─ůczenia pracownicy samorz─ůdowi dotychczasowych urz─Öd├│w jednostek samorz─ůdu terytorialnego staj─ů si─Ö pracownikami samorz─ůdowymi urz─Ödu nowej jednostki samorz─ůdu terytorialnego.

 

Art.  43b. [Wyga┼Ťni─Öcie stosunk├│w pracy z wyboru]

1. Stosunki pracy z wyboru w dotychczasowych urz─Ödach gmin, starostwach powiatowych lub urz─Ödach marsza┼ékowskich wygasaj─ů z dniem utworzenia nowej jednostki samorz─ůdu terytorialnego.

2. Wyga┼Ťni─Öcie stosunku pracy w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) jest r├│wnoznaczne z odwo┼éaniem jego zast─Öpcy lub zast─Öpc├│w.

 

Art.  43c. [Wyga┼Ťni─Öcie stosunk├│w pracy sekretarzy i skarbnik├│w]

1. Stosunki pracy sekretarza oraz skarbnika gminy, powiatu i wojew├│dztwa wygasaj─ů po up┼éywie jednego miesi─ůca od dnia utworzenia nowej jednostki samorz─ůdu terytorialnego, je┼╝eli najp├│┼║niej na 14 dni przed up┼éywem tego terminu nie zostan─ů im zaproponowane nowe warunki pracy lub p┼éacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyj─Öcia w ci─ůgu 7 dni od dnia ich zaproponowania.

2. Wyga┼Ťni─Öcie stosunku pracy, o kt├│rym mowa w ust. 1, poci─ůga za sob─ů skutki, jakie przepisy Kodeksu pracy wi─ů┼╝─ů z rozwi─ůzaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

3. Pracodawca obowi─ůzany jest powiadomi─ç na pi┼Ťmie pracownika, o kt├│rym mowa w ust. 1, odpowiednio o terminie wyga┼Ťni─Öcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyj─Öcia nowych warunk├│w pracy lub p┼éacy.

 

Rozdzia┼é  5

Zmiany w przepisach obowi─ůzuj─ůcych

 

Art.  44.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi─ůzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z p├│┼║n. zm.) w art. 32a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osobom, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 2, przys┼éuguje wynagrodzenie nie ni┼╝sze ni┼╝ wynagrodzenie referent├│w z wykszta┼éceniem ┼Ťrednim, okre┼Ťlone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).".

 

Art.  45.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p├│┼║n. zm.) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany: (zmiany pomini─Öte).

 

Art.  46.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z p├│┼║n. zm.) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Do pracownik├│w komunalnych zak┼éad├│w bud┼╝etowych stosuje si─Ö przepisy o pracownikach samorz─ůdowych, je┼╝eli przepisy szczeg├│lne nie stanowi─ů inaczej.".

 

Art.  47.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez osoby pe┼éni─ůce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany: (zmiany pomini─Öte).

 

Art.  48.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra┼╝ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. W sprawach dotycz─ůcych stra┼╝nik├│w, a nieuregulowanych w ustawie, maj─ů zastosowanie przepisy o pracownikach samorz─ůdowych.".

 

Art.  49.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie wojew├│dztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z p├│┼║n. zm.) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany: (zmiany pomini─Öte).

 

Art.  50.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z p├│┼║n. zm.) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany: (zmiany pomini─Öte).

 

Art.  51.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1431) uchyla się art. 123a.

 

Art.  52.

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument├│w (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany: (zmiany pomini─Öte).

 

Rozdzia┼é  6

Przepisy przej┼Ťciowe

 

Art.  53. [Nast─Öpstwo prawne]

1. Z dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy dotychczasowe stosunki pracy os├│b zatrudnionych na podstawie powo┼éania innych ni┼╝ osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 przekszta┼écaj─ů si─Ö w stosunki pracy na podstawie umowy o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony, chyba ┼╝e odr─Öbne przepisy przewiduj─ů nawi─ůzanie stosunku pracy na podstawie powo┼éania.

2. Warunek, o kt├│rym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, nie dotyczy pracownik├│w zatrudnionych na kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.

3. Pracownicy, kt├│rzy w dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy nie spe┼éniaj─ů warunku, o kt├│rym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2, mog─ů nadal by─ç zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.

4. Sekretarze, kt├│rzy w dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy nie spe┼éniaj─ů warunk├│w okre┼Ťlonych w art. 5 ust. 2, mog─ů by─ç nadal zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.

 

Art.  54. [Przekszta┼écenie stosunku pracy z mianowania]

1. Stosunek pracy os├│b zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie uchylanej w art. 60 przekszta┼éca si─Ö z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony.

2. Do pracownik├│w samorz─ůdowych mianowanych stosuje si─Ö przepisy ustawy, z zastrze┼╝eniem art. 59 ust. 2.

 

Art.  55. [Rozwi─ůzanie stosunku pracy w okresie przej┼Ťciowym]

1. Do dnia, o kt├│rym mowa w art. 54 ust. 1, rozwi─ůzanie stosunku pracy z pracownikiem samorz─ůdowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesi─Öcznego okresu wypowiedzenia, mo┼╝e nast─ůpi─ç w przypadku:

1)  likwidacji lub reorganizacji jednostki, o kt├│rej mowa w art. 2, je┼╝eli nie jest mo┼╝liwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko;

2)  niezawinionej utraty uprawnie┼ä do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

3)  stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych trwa┼éej niezdolno┼Ťci do pracy na zajmowanym stanowisku, je┼╝eli nie jest mo┼╝liwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko; w celu zbadania stanu zdrowia pracownika samorz─ůdowego mianowanego mo┼╝na skierowa─ç do Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych z urz─Ödu lub na jego pro┼Ťb─Ö;

4)  osi─ůgni─Öcia wieku 65 lat, je┼╝eli okres zatrudnienia umo┼╝liwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury, albo nabycia prawa do renty z tytu┼éu niezdolno┼Ťci do pracy;

5)  utraty nieposzlakowanej opinii.

 

2. Je┼╝eli zatrudnienie usta┼éo w przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, pracownikowi samorz─ůdowemu mianowanemu w okresie mi─Ödzy ustaniem zatrudnienia a podj─Öciem pracy lub dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie pieni─Ö┼╝ne przez okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, obliczane wed┼éug zasad obowi─ůzuj─ůcych przy ustalaniu ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego za urlop wypoczynkowy. ┼Üwiadczenie to nie przys┼éuguje pracownikowi samorz─ůdowemu mianowanemu, kt├│ry naby┼é prawo do emerytury.

3. Je┼╝eli w okresie, o kt├│rym mowa w ust. 2, jest pobierany zasi┼éek chorobowy albo macierzy┼äski, wysoko┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego ulega odpowiedniemu obni┼╝eniu.

4. Okres pobierania ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego wlicza si─Ö do okres├│w pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnie┼ä pracowniczych. Od ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego pracodawca samorz─ůdowy odprowadza sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia wyp┼éacanego w czasie trwania stosunku pracy.

5. Rozwi─ůzanie stosunku pracy z pracownikiem samorz─ůdowym mianowanym bez wypowiedzenia z winy pracownika mo┼╝e nast─ůpi─ç w przypadku:

1)  pope┼énienia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy przest─Öpstwa, kt├│re uniemo┼╝liwia dalsze zatrudnianie, je┼╝eli przest─Öpstwo jest oczywiste lub zosta┼éo stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

2)  zawinionej przez pracownika samorz─ůdowego mianowanego utraty uprawnie┼ä koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

3)  ci─Ö┼╝kiego naruszenia podstawowych obowi─ůzk├│w pracowniczych.

6. Stosunek pracy z pracownikiem samorz─ůdowym mianowanym ulega z mocy prawa rozwi─ůzaniu bez wypowiedzenia w przypadku utraty obywatelstwa polskiego.

7. Rozwi─ůzanie stosunku pracy z pracownikiem samorz─ůdowym mianowanym bez wypowiedzenia z winy pracownika nie mo┼╝e nast─ůpi─ç po up┼éywie miesi─ůca od dnia uzyskania wiadomo┼Ťci o okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcej rozwi─ůzanie stosunku pracy.

8. Rozwi─ůzanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem samorz─ůdowym mianowanym mo┼╝e nast─ůpi─ç w razie jego nieobecno┼Ťci w pracy z powodu choroby trwaj─ůcej d┼éu┼╝ej ni┼╝ rok, a tak┼╝e w razie usprawiedliwionej nieobecno┼Ťci w pracy z innych przyczyn - po up┼éywie okres├│w przewidzianych w art. 53 ┬ž 1 Kodeksu pracy.

9. W przypadku niezdolno┼Ťci do pracy z powodu choroby, o kt├│rej mowa w ust. 8, pracownik samorz─ůdowy mianowany zachowuje prawo do ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych przez okres przewidziany w przepisach o ┼Ťwiadczeniach pieni─Ö┼╝nych z ubezpieczenia spo┼éecznego w razie choroby i macierzy┼ästwa.

10. Pracownik samorz─ůdowy mianowany mo┼╝e rozwi─ůza─ç stosunek pracy z zachowaniem trzymiesi─Öcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik samorz─ůdowy mianowany mo┼╝e by─ç zwolniony z pe┼énienia obowi─ůzk├│w, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

11. Stosunek pracy z pracownikiem samorz─ůdowym mianowanym mo┼╝e ulec rozwi─ůzaniu w drodze porozumienia stron.

12. Stosunek pracy pracownika samorz─ůdowego mianowanego wygasa w przypadku:

1)  prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych;

2)  prawomocnego skazania za umy┼Ťlne przest─Öpstwo lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe.

 

Art.  56. [Sekretarz wojew├│dztwa w okresie przej┼Ťciowym]

Do czasu up┼éywu kadencji samorz─ůdu wojew├│dztwa, w czasie kt├│rej trwania niniejsza ustawa wesz┼éa w ┼╝ycie, do sekretarza wojew├│dztwa maj─ů zastosowanie przepisy o samorz─ůdzie gminnym w zakresie dotycz─ůcym sk┼éadania przez sekretarza gminy o┼Ťwiadcze┼ä o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, o umowach cywilnoprawnych oraz o┼Ťwiadcze┼ä o stanie maj─ůtkowym.

 

Art.  57. [Post─Öpowania niezako┼äczone do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy]

1. Do post─Öpowa┼ä dotycz─ůcych naboru wszcz─Ötych na podstawie dotychczasowych przepis├│w i niezako┼äczonych do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy stosuje si─Ö przepisy dotychczasowe.

2. Do ocen okresowych pracownik├│w samorz─ůdowych zatrudnionych na stanowiskach urz─Ödniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urz─Ödniczych, niezako┼äczonych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy stosuje si─Ö przepisy dotychczasowe.

3. Do post─Öpowa┼ä dyscyplinarnych wszcz─Ötych na podstawie dotychczasowych przepis├│w i niezako┼äczonych do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy stosuje si─Ö przepisy dotychczasowe.

 

Art.  58. [Dostosowanie statut├│w i regulamin├│w]

Jednostki, o kt├│rych mowa w art. 2, w terminie 6 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy dostosuj─ů swoje statuty oraz regulaminy do zmian wynikaj─ůcych z niniejszej ustawy.

 

Art.  59. [Utrzymanie w mocy akt├│w wykonawczych]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 60 zachowuj─ů moc do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowych przepis├│w wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 niniejszej ustawy, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez 6 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie niniejszej ustawy.

2. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosunku do pracownik├│w samorz─ůdowych mianowanych stosuje si─Ö dotychczasowe przepisy dotycz─ůce wynagrodze┼ä.

 

Rozdzia┼é  7

Przepisy końcowe

 

Art.  60. [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z p├│┼║n. zm.).

 

Art.  61. [Wej┼Ťcie w ┼╝ycie ustawy]

Ustawa wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r., z tym ┼╝e art. 45 pkt 3, art. 49 pkt 3 oraz art. 50 pkt 3 maj─ů zastosowanie do kadencji nast─Öpuj─ůcych po kadencji, w czasie kt├│rej trwania ustawa wesz┼éa w ┼╝ycie.

1 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1220) zmieniaj─ůcej nin. ustaw─Ö z dniem 22 lutego 2016 r.

2 Art. 43a zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1045) zmieniaj─ůcej nin. ustaw─Ö z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2007-02-07 12:21:33
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2016-03-23 12:41:04 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 204346