Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Konsultacje społeczne:
Roczny program wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi

OGŁOSZENIE

o wy┼éo┼╝eniu do publicznego wgl─ůdu i konsultacji Projektu Rocznego Programu Wsp├│┼épracy Gminy Dziadowa K┼éoda z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego (na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)

 

 

 

Roczny Program Wsp├│┼épracy Gminy Dziadowa K┼éoda z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz z innymi podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego na 2019 rok.

 

Postanowienia og├│lne

┬ž 1

1. Program okre┼Ťla cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi.

 

2.Ilekro─ç w Programie jest mowa o:

a) ustawie – nale┼╝y przez to rozumie─ç ustaw─Ö z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.),

b) organizacjach pozarz─ůdowych – nale┼╝y przez to rozumie─ç organizacje pozarz─ůdowe oraz podmioty, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,

c) programie – nale┼╝y przez to rozumie─ç „ Roczny Program Wsp├│┼épracy Gminy Dziadowa K┼éoda z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz z innymi podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego na 2019 rok”,

d) Radzie – nale┼╝y przez to rozumie─ç Rad─Ö Gminy Dziadowa K┼éoda,

e) W├│jcie – nale┼╝y przez to rozumie─ç W├│jta Gminy Dziadowa K┼éoda,

f) gminie – nale┼╝y przez to rozumie─ç Gmin─Ö Dziadowa K┼éoda,

g) konkursie – nale┼╝y przez to rozumie─ç otwarty konkurs ofert.

 

 

Cel główny i cele szczegółowe

┬ž 2

1. Celem g┼é├│wnym Programu jest zaspokajanie potrzeb spo┼éecznych mieszka┼äc├│w Gminy oraz wzmocnienie rozwoju spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomi─Ödzy Gmin─ů, a organizacjami pozarz─ůdowymi.

2. Celami szczeg├│┼éowymi Programu s─ů:

1) umacnianie w ┼Ťwiadomo┼Ťci spo┼éecznej poczucia odpowiedzialno┼Ťci za siebie, swoje otoczenie, wsp├│lnot─Ö lokaln─ů oraz jej tradycje,

2) integracja ┼Ťrodowisk lokalnych,

3) rozwijanie poczucia przynale┼╝no┼Ťci do lokalnej spo┼éeczno┼Ťci,

4) stworzenie warunk├│w do zwi─Ökszenia aktywno┼Ťci spo┼éecznej mieszka┼äc├│w Gminy,

5) zwi─Ökszenie udzia┼éu mieszka┼äc├│w w rozwi─ůzywaniu lokalnych problem├│w,

6) racjonalne wykorzystanie publicznych ┼Ťrodk├│w finansowych.

 

Zasady współpracy

┬ž 3

Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:

1.pomocniczo┼Ťci - co oznacza, ┼╝e gmina b─Ödzie powierza─ç swoje zadania publiczne organizacjom, a organizacje te b─Öd─ů je wykonywa─ç w spos├│b profesjonalny, efektywny i terminowy,

2. suwerenno┼Ťci stron - co oznacza, ┼╝e zar├│wno gmina jak i organizacje podejmuj─ůce wsp├│┼éprac─Ö zachowuj─ů wzajemn─ů autonomi─Ö i niezale┼╝no┼Ť─ç wzgl─Ödem siebie w swojej dzia┼éalno┼Ťci statutowej,

3. partnerstwa - co oznacza zesp├│┼é okre┼Ťlonych postaw i norm zachowa┼ä, opartych na wzajemnym uznaniu, respektowaniu oraz poszanowaniu praw i obowi─ůzk├│w w trakcie realizacji wsp├│lnych zada┼ä,

4. efektywno┼Ťci - co oznacza, ┼╝e zar├│wno gmina, jak i organizacje wsp├│┼épracuj─ůce ze sob─ů w wykonywaniu zada┼ä b─Öd─ů dba─ç, aby zadania te by┼éy wykonane z jak najlepszym rezultatem dla dobra spo┼éeczno┼Ťci lokalnej,

5.uczciwej konkurencji i jawno┼Ťci - okre┼Ťlaj─ůce kryteria w systemie komunikowania si─Ö polegaj─ůce na obowi─ůzku udost─Öpniania przez gmin─Ö oraz organizacje na zasadzie wzajemno┼Ťci, niezb─Ödnych informacji s┼éu┼╝─ůcych realizacji okre┼Ťlonych zada┼ä.

 

Zakres przedmiotowy

┬ž 4

Przedmiotem wsp├│┼épracy gminy z organizacjami pozarz─ůdowymi jest:

1. realizacja zada┼ä gminy okre┼Ťlonych w ustawie,

2. podwy┼╝szanie efektywno┼Ťci dzia┼éa┼ä kierowanych do mieszka┼äc├│w gminy,

3. okre┼Ťlanie potrzeb spo┼éecznych i sposobu ich zaspokajania.

 

Formy współpracy

┬ž 5

Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

a) zlecania realizacji zadania publicznego, na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie, w formach powierzenia lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

b) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach dzia┼éalno┼Ťci i realizowanych zadaniach w celu zharmonizowania tych kierunk├│w poprzez:

 

- publikowanie wa┼╝nych informacji na stronach internetowych urz─Ödu,

- organizowanie spotka┼ä dotycz─ůcych og├│lnych zasad wsp├│┼épracy i konkretnych zagadnie┼ä zwi─ůzanych z realizacj─ů programu,

- przekazywanie informacji o dost─Öpnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach,

 

c) konsultowanie projekt├│w akt├│w normatywnych w dziedzinach dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci statutowej organizacji,

d) prowadzenia wsp├│lnych przedsi─Öwzi─Ö─ç, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, dotycz─ůcych Gminy i regionu, imprez sportowych, wsp├│┼éorganizowanie konferencji itp.

e) udzielanie rekomendacji organizacjom wsp├│┼épracuj─ůcym z gmin─ů, kt├│re ubiegaj─ů si─Ö o dofinansowanie z innych ┼║r├│de┼é,

f) wsp├│┼édzia┼éania z organizacjami w pozyskiwaniu ┼Ťrodk├│w finansowych z innych ┼║r├│de┼é,

g) udzielania, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczeg├│lno┼Ťci poradnictwa i doradztwa.

 

Priorytetowe zadania publiczne

┬ž 6

1. Zakres zada┼ä obj─Ötych programem obejmuje wy┼é─ůcznie sfer─Ö zada┼ä publicznych okre┼Ťlon─ů w art.4 ustawy, a dotycz─ůcych zada┼ä o charakterze gminnym.

2. Do priorytetowych obszar├│w wsp├│┼épracy nale┼╝─ů zadania w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

- nauki, edukacji, o┼Ťwiaty i wychowania dzieci i m┼éodzie┼╝y,

- kultury, sztuki, ochrony i dziedzictwa narodowego,

- wypoczynku dzieci i młodzieży,

-ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku,

- przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Okres realizacji Programu

┬ž 7

Program realizowany b─Ödzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 

Spos├│b realizacji Programu

┬ž 8

Program b─Ödzie realizowany w szczeg├│lno┼Ťci poprzez:

a) zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert;

b) konsultowanie z organizacjami pozarz─ůdowymi projekt├│w akt├│w normatywnych w dziedzinach dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci statutowej organizacji;

 

c) organizowanie i wsp├│┼éorganizowanie spotka┼ä, kt├│rych uczestnikami b─Öd─ů przedstawiciele organizacji pozarz─ůdowych;

d) promowanie dzia┼éalno┼Ťci sektora pozarz─ůdowego poprzez informacje na stronie internetowej Gminy Dziadowa K┼éoda.

 

┬ž 9

W realizacji programu ze strony Gminy uczestnicz─ů:

1. Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania kierunk├│w wsp├│┼épracy Gminy z organizacjami,

2. W├│jt – w zakresie bie┼╝─ůcej wsp├│┼épracy z organizacjami, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie og┼éaszania otwartych konkurs├│w ofert na realizacj─Ö zada┼ä publicznych na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie, powo┼éywania komisji konkursowych w celu opiniowania z┼éo┼╝onych ofert oraz dokonania wyboru ofert,

3. Urz─ůd Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bie┼╝─ůcej wsp├│┼épracy z organizacjami, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie przygotowania otwartych konkurs├│w ofert na realizacj─Ö zada┼ä publicznych na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie, udzia┼é swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dotycz─ůcych wsp├│┼épracy Gminy z organizacjami, przyjmowania uwag, wniosk├│w i propozycji dotycz─ůcych realizacji programu oraz przedstawiania ich nast─Öpnie W├│jtowi, monitorowania realizacji programu, przeprowadzania kontroli realizacji zleconych zada┼ä publicznych, sporz─ůdzania sprawozdania ze wsp├│┼épracy z organizacjami,

4. Realizacj─Ö programu ze strony W├│jta koordynuje pod wzgl─Ödem merytorycznym pracownik Urz─Ödu Gminy, kt├│remu zosta┼é powierzony ten zakres obowi─ůzk├│w,

5. Akceptacji rozliczenia dotacji dokonuje osoba wyznaczona do sprawowania kontroli finansowej nad realizacj─ů zleconego zadania publicznego.

 

┬ž 10

1. Dotacje, o kt├│rych mowa w przepisach prawnych nie mog─ů by─ç udzielone na:

1) dotowanie przedsi─Öwzi─Ö─ç, kt├│re s─ů dofinansowywane z bud┼╝etu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepis├│w szczeg├│lnych,

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcze┼Ťniej przedsi─Öwzi─Ö─ç lub refundacj─Ö ich koszt├│w,

3) budow─Ö lub zakup budynk├│w, lokali lub grunt├│w,

4) remonty obiekt├│w budowlanych, z wyj─ůtkiem remont├│w istniej─ůcych obiekt├│w sportowych lub rekreacyjnych,

5) dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů podmiot├│w prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego,

 

6) dzia┼éalno┼Ť─ç polityczn─ů.

 

┬ž 11

Wsp├│┼épraca Gminy z organizacjami w pozyskiwaniu ┼Ťrodk├│w z innych ni┼╝ bud┼╝et Gminy ┼║r├│de┼é finansowania, polega w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci na:

1. informowaniu o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, poprzez prowadzenie stałego monitoringu funduszy pozabudżetowych,

2. współpracy w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych,

3. promowaniu program├│w mog─ůcych uzyska─ç ┼Ťrodki ze ┼║r├│de┼é zewn─Ötrznych,

4. organizowaniu szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywaniu wniosków o dotacje.

 

Wysoko┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w przeznaczonych na realizacj─Ö Programu

┬ž 12

Na realizacj─Ö programu w roku 2019r. planuje si─Ö ┼Ťrodki w kwocie okre┼Ťlonej w bud┼╝ecie gminy, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ 20.000,00 z┼é.

 

Spos├│b oceny realizacji Programu

┬ž 13

Miernikami oceny efektywno┼Ťci realizacji programu s─ů:

1. liczba organizacji realizuj─ůcych zadania publiczne w ramach programu,

2. liczba zadań publicznych zrealizowanych w ramach programu,

3. wysoko┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w finansowych przeznaczonych na realizacje programu,

 

4. zgodno┼Ť─ç zrealizowanych przez organizacje zada┼ä publicznych z priorytetami przyj─Ötymi w programie.

 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

┬ž 14

Przygotowanie projektu programu przebiega┼éo w nast─Öpuj─ůcych etapach:

1. Wójt przygotował projekt programu w oparciu o listę zadań publicznych proponowanych przez organizacje,

2. Konsultowanie projektu programu z organizacjami przebiegało w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażania przez zainteresowanych opinii o projekcie programu, który zamieszczony był w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

┬ž 15

1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.

2. Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoływana jest przez Wójta.

3. Komisja dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie.

4. Oferty podlegaj─ů sprawdzeniu pod wzgl─Ödem formalnym, pod k─ůtem kompletno┼Ťci i zawarcia w nich wszystkich danych wynikaj─ůcych z wzoru oferty i og┼éoszenia o konkursie.

5. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert nie podlegaj─ůcych odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja:

- ocenia mo┼╝liwo┼Ť─ç zrealizowania zadania przez organizacj─Ö lub podmiot zg┼éaszaj─ůcy ofert─Ö,

- sprawdza, czy oferent spe┼énia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania wynikaj─ůce ze wzoru oferty i og┼éoszenia o konkursie,

- uwzgl─Ödnia planowany przez oferenta udzia┼é finansowych ┼Ťrodk├│w w┼éasnych lub ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z innych ┼║r├│de┼é na realizacj─Ö zadania publicznego,

- uwzgl─Ödnia planowany przez wnioskodawc─Ö wk┼éad rzeczowy i osobowy, w tym ┼Ťwiadczenia wolontariuszy i prac─Ö spo┼éeczn─ů cz┼éonk├│w organizacji i podmiot├│w realizuj─ůcych zadanie.

6. Komisja konkursowa sporz─ůdza i przedstawia W├│jtowi protok├│┼é wraz z propozycj─ů wyboru oferty lub ofert i wysoko┼Ťci dotacji na realizacj─Ö zadania publicznego, ostatecznego wyboru dokonuje W├│jt.

7. Protok├│┼é z posiedzenia Komisji powinien zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci:

- dat─Ö konkursu,

- skład komisji konkursowej,

- nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,

- nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,

- informacj─Ö o wyborze oferty b─ůd┼║ ofert i wysoko┼Ťci dotacji na realizacj─Ö zadania publicznego,

- podpisy członków Komisji.

 

 

Postanowienia końcowe

┬ž 16

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do wsp├│┼épracy gminy z organizacjami pozarz─ůdowymi stosuje si─Ö przepisy ustawy.

2. Zmiany niniejszego programu wymagaj─ů formy przyj─Ötej do jego uchwalenia

 

 
informacje udostępnił:Marta Suchecka
data udost─Öpnienia: 2018-12-06 14:17:03
ostatnia modyfikacja: Marta Suchecka 2018-12-06 14:17:03 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202339