Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych w latach 2018-2019

Ogłoszenie nr 500080243-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.

 

Gmina Dziadowa K┼éoda: Odbi├│r i transport odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie gminy Dziadowa K┼éoda do Zak┼éadu Zagospodarowania Odpad├│w Olszowa, ul. Bursztynowa 55, Olszowa 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowi─ůzkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zam├│wienia publicznego

Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dziadowa K┼éoda, Krajowy numer identyfikacyjny 25085504400000, ul. ul. Ole┼Ťnicka  1, 56504   Dziadowa K┼éoda, woj. dolno┼Ťl─ůskie, pa┼ästwo Polska, tel. 627 869 280, e-mail dziadowakloda@o2.pl, faks 627 851 808. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO:

Administracja samorz─ůdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: 

Odbi├│r i transport odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie gminy Dziadowa K┼éoda do Zak┼éadu Zagospodarowania Odpad├│w Olszowa, ul. Bursztynowa 55, Olszowa

Numer referencyjny(je┼╝eli dotyczy): 

OK.271.2017

II.2) Rodzaj zam├│wienia: 

Usługi

II.3) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 

1.Przedmiotem zam├│wienia jest odbi├│r i transport odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda. 2.W zakresie zam├│wienia jest: odbi├│r i transport wskazanych w opisie zam├│wienia odpad├│w komunalnych powsta┼éych na nieruchomo┼Ťciach po┼éo┼╝onych na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda, na kt├│rych zamieszkuj─ů mieszka┼äcy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996r. o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), zapisami Wojew├│dzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyj─Ötego uchwa┼é─ů Sejmiku Wielkopolskiego Nr XXXI/810/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Wojew├│dztwa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2021 z dnia oraz zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda uchwa┼éa Nr XIX/99/16 z dnia 3 sierpnia 2016r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda oraz uchwa┼é─ů Nr XXXII/155/17 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 23 sierpnia 2017r w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda oraz przekazanie zebranych odpad├│w do zagospodarowania do Zak┼éadu Zagospodarowania Odpad├│w Olszowa ul. Bursztynowa 55, Olszowa; 63-600 K─Öpno. 3.Us┼éuga odbierania i transportu odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda obejmuje: 1) selektywne odbieranie odpad├│w komunalnych (zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym w czasie trwania umowy, Regulaminem utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda nast─Öpuj─ůcych frakcji odpad├│w: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) odpady ulegaj─ůce biodegradacji ( zielone ), c) papier, d) tworzywa sztuczne, e) metal, f) szk┼éo, g) opakowania wielomateria┼éowe, h) odpady wielkogabarytowe, i) zu┼╝yty sprz─Öt elektryczny i elektroniczny, j) zu┼╝yte baterie i akumulatory, k) przeterminowane leki, l) chemikalia (resztki farb, lakier├│w, klej├│w, rozpuszczalnik├│w, ┼Ťrodki ochrony ro┼Ťlin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.), m) zu┼╝yte opony, n) odpady budowlane i rozbi├│rkowe, 2) odbi├│r ww. odpad├│w komunalnych z pojemnik├│w na odpady komunalne o pojemno┼Ťci okre┼Ťlonej w rozdzia┼éach III, IV, V za┼é─ůcznika Nr 1 do SIWZ dotycz─ůcych opisu szczeg├│┼éowego sposobu i zakresu ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych i przekazanie do zagospodarowania do Zak┼éadu Zagospodarowania Odpad├│w Olszowa ul. Bursztynowa 55, Olszowa 3) Wykonawca udost─Öpnia pojemniki do gromadzenia odpad├│w, kt├│re zostan─ů ustawione w miejscach odbioru odpad├│w od mieszka┼äc├│w. Ewentualne koszty udost─Öpnienia pojemnik├│w nie mog─ů by─ç wliczone w cen─Ö zam├│wienia. Zmiany ustawy o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach w tym zakresie mog─ů skutkowa─ç wprowadzeniem zmian w umowie. Wykonawca ma obowi─ůzek w terminie 15 dni od dnia otrzymania „wykazu pojemnik├│w na nieruchomo┼Ťciach gminy Dziadowa K┼éoda” dostarczy─ç zestawy pojemnik├│w dla wszystkich zamieszka┼éych nieruchomo┼Ťci.

II.4) Informacja o cz─Ö┼Ťciach zam├│wienia: 
Zam├│wienie by┼éo podzielone na cz─Ö┼Ťci: 

nie

II.5) G┼é├│wny Kod CPV: 90500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Og┼éoszenie dotyczy zako┼äczenia dynamicznego systemu zakup├│w 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA: 22/12/2017 
IV.2) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia

Warto┼Ť─ç bez VAT 239400.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z pa┼ästw nieb─Öd─ůcych cz┼éonkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drog─ů elektroniczn─ů:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zam├│wienie zosta┼éo udzielone wykonawcom wsp├│lnie ubiegaj─ůcym si─Ö o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsi─Öbiorstwo Komunalno -Transportowe "WENCEL" 
Email wykonawcy: wencel0@op.pl 
Adres pocztowy: ul. Pozna┼äska 9 
Kod pocztowy: 63-600 
Miejscowo┼Ť─ç: K─Öpno 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest ma┼éym/┼Ťrednim przedsi─Öbiorc─ů:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa┼ästwa nie b─Öd─ůcego cz┼éonkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO┼ÜCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/warto┼Ť─ç umowy 258552.00 
Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 258552.00 
Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 258552.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz─Ö┼Ťci zam├│wienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto┼Ť─ç lub procentowa cz─Ö┼Ť─ç zam├│wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG┼üOSZENIA, ZAM├ôWIENIA Z WOLNEJ R─śKI ALBO ZAPYTANIA O CEN─ś

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Post─Öpowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Nale┼╝y poda─ç uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja┼Ťni─ç, dlaczego udzielenie zam├│wienia jest zgodne z przepisami. 

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2017-12-22 10:48:13
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2017-12-22 10:48:13 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 195900